LR finansų ministerija, siekdama išanalizuoti su pelno siekiančių ir pelno nesiekiančių subjektų (išskyrus viešojo sektoriaus subjektus) finansinių ataskaitų kokybe susijusius klausimus, sudarė du klausimynus apie finansinių ataskaitų kokybę, kuriais siekiama išsiaiškinti, kodėl finansinių ataskaitų kokybė yra bloga, ir rasti sprendimus, kaip ją pagerinti.


Skelbiamus LR finansų ministerijos klausimynus kviečiame pildyti iki 2022 m. rugpjūčio 1 d.
Vienas klausimynas yra skirtas finansinių ataskaitų rengėjams, kuriais gali būti subjekto darbuotojas, apskaitos paslaugas teikiantis subjektas arba subjekto vadovas (dalyvis). Klausimyną finansinių ataskaitų rengėjams rasite paspaudę šią nuorodą: https://www.manoapklausa.lt/apklausa/1397861307/
•    Kitas klausimynas yra skirtas finansinių ataskaitų naudotojams – potencialiems investuotojams, potencialiems verslo partneriams, bankams, kitoms finansų įstaigoms, dalininkams, akcininkams, labdaros ar paramos teikėjams, kitiems finansavimo teikėjams, mokslininkams. Klausimyną finansinių ataskaitų naudotojams rasite paspaudę šią nuorodą: https://www.manoapklausa.lt/apklausa/1397886068/

AVNT skelbia pasiūlymams ir pastaboms teikti rekomendacijų „Apskaitos dokumentų, apskaitos registrų ir kitos apskaitai tvarkyti reikalingos informacijos perdavimas, kai keičiasi apskaitą tvarkantis asmuo arba subjekto vadovas“ projektą, parengtą vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymo 12 straipsnio Metodinis vadovavimas apskaitai 6 dalies 2-6 punktais.


Rekomendacijų projekto rengėjas yra Apskaitos ir metodologijos skyriaus vyriausiasis specialistas Marius Dilnikas, tel. (8 5) 25 95 967, el. p. [email protected].

AVNT skelbia pasiūlymams ir pastaboms teikti rekomendacijų „Finansinės apskaitos paslaugų teikimo sutarties pavyzdinė forma“ projektą, parengtą vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymo 12 straipsnio Metodinis vadovavimas apskaitai 6 dalies 2-6 punktais, ir finansinės apskaitos paslaugų teikimo sutarties pavyzdinės formos projektą.

Rekomendacijų projekto rengėja yra Apskaitos ir metodologijos skyriaus vedėja Airi Masilionienė, tel. (8 5) 205 2079, el. p. [email protected].

Pasiūlymus ir pastabas dėl rekomendacijų projekto prašytume pateikti iki 2022 m. birželio 23 d. el. paštu [email protected] arba aukščiau nurodytu rekomendacijų projekto rengėjos el. pašto adresu

AVNT skelbia pasiūlymams ir pastaboms teikti rekomendacijų „Apskaitos paslaugų teikimo ir kontrolės organizavimas“ projektą, parengtą vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymo 12 straipsnio Metodinis vadovavimas apskaitai 6 dalies 2-6 punktais. 

Pasiūlymus ir pastabas dėl rekomendacijų projekto prašytume pateikti iki 2022 m. birželio 23 d. el. paštu [email protected]

Rekomendacijų projekto rengėja yra Apskaitos ir metodologijos skyriaus vyriausioji specialistė Rūta Vaičaitytė, tel. (8 5) 259 5978, el. p. [email protected].

AVNT skelbia nuo 2022 m. gegužės 1 d. įsigaliosiančių Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymo (toliau – FAĮ) 12 straipsnio Metodinis vadovavimas apskaitai 6 dalies 2-6 punktuose numatytų rekomendacijų projektus.


Skelbiami pasiūlymams ir pastaboms teikti dviejų rekomendacijų projektai:
•    „Vidaus kontrolės organizavimas
•    „Apskaitą tvarkančio asmens pasirinkimas
Rekomendacijų projektų rengėjos yra:
„Vidaus kontrolės organizavimas“ – Apskaitos ir  metodologijos skyriaus vyr. specialistė Rūta Vaičaitytė, tel. (8 5) 259 5978, el. p. [email protected];
„Apskaitą tvarkančio asmens pasirinkimas“ – Apskaitos ir  metodologijos skyriaus vyr. specialistė Ieva Vaiškūnienė, tel. (8 5) 259 6778, el. p. [email protected].
Pasiūlymus ir pastabas dėl rekomendacijų projektų prašytume pateikti iki 2022 m. kovo 29 d. el. paštu [email protected] arba aukščiau nurodytais rekomendacijų projektų rengėjų el. pašto adresais

Skelbiama 9-ojo verslo apskaitos standarto „Atsargos“ pakeitimų palyginimo lentelė

9-ojo verslo apskaitos standarto „Atsargos“ pakeitimų palyginimo lentelė.

Skelbiama susitikimo su IASB ir EFRAG atstovais dėl diskusijų projekto "Atskleidimų iniciatyva – Atskleidimų principai atmintinė"

Finansų ministerija kartu su Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba  2017 m. rugsėjo 5 d. organizavo susitikimą su Tarptautinių apskaitos standartų valdybos (IASB) ir Europos finansinės atskaitomybės patariamosios grupės (EFRAG) atstovais dėl IASB parengto diskusijų projekto Atskleidimų iniciatyva – Atskleidimų principai, kuris yra pagrindinio IASB projekto Geresnė komunikacija finansinėse ataskaitose dalis.

Susitikimo atmintinę anglų k. galima rasti čia

Daugiau informacijos anglų k. galima rasti čia

Dėl verslo apskaitos standartų ir metodinių rekomendacijų pateikimo formos

Verslo apskaitos standartai ir metodinės rekomendacijos formuojami ir pateikiami PDF programoje, todėl savo kompiuteryje neturintys Adobe Reader programos, turėtų ją įdiegti.

Priimti verslo apskaitos standartai ir jų pakeitimai skelbiami Teisės aktų registre ir šioje svetainėje.

Pastabas ir pasiūlymus dėl metodinių rekomendacijų galite siųsti Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, el. paštu [email protected] arba faksu (8-5) 262 0782.

Dėl Apskaitos direktyvos nuostatų perkėlimo padaryti verslo apskaitos standartų pakeitimai

Įgyvendinant 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/34/ES, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą ir Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymą, pakeista daugelis verslo apskaitos standartų, kurie taikomi sudarant 2016 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas.

1-ajame VAS „Finansinė atskaitomybė“ nustatyti labai mažų, mažų, vidutinių ir didelių įmonių finansinių ataskaitų rinkiniai, patikslinti bendrieji apskaitos principai, patikslintos standarto nuostatos dėl tarpusavio užskaitos ir papildyta, kokia informacija turi būti nurodoma finansinėse ataskaitose.

2-ajame VAS „Balansas“ išskiriamos trumpo balanso, sutrumpinto balanso, balanso ir valstybės ir savivaldybės įmonėms skirtos balanso formos. Nustatyta, kokios įmonės kurias balanso formas gali pasirinkti ir paaiškinama, kas parodoma balanso straipsniuose.

3-iajame VAS „Pelno (nuostolių) ataskaita“ nustatyta trumpa pelno (nuostolių) ataskaitos forma, kurią rengti galės pasirinkti tik labai mažos įmonės, ir pelno (nuostolių) ataskaitos forma, kurią rengs visos kitos įmonės. Paaiškinama, kas parodoma pelno (nuostolių) ataskaitos ir trumpos pelno (nuostolių) ataskaitos straipsniuose.

4-ajame VAS „Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita“ pateikiamos trys nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos formos ir paaiškinama, kas jose parodoma. Taip pat paaiškinta, kurios įmonės gali pasirinkti rengti nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą savo nuožiūra.

5-ojo VAS „Pinigų srautų ataskaita“ 1–4 prieduose pateiktos pinigų srautų ataskaitos formos (nauja redakcija). Atsižvelgiant į pasikeitusią balanso formą, daugiausia pakeitimų padaryta netiesioginiu būdu sudaromos pinigų srautų ataskaitos formoje. Valstybės ir savivaldybės įmonių sudaroma pinigų srautų ataskaita papildyta nauja eilute Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno įmoka.

6-ajame VAS „Aiškinamasis raštas“ nustatyti aiškinamojo rašto reikalavimai priklauso nuo įmonės kategorijos. Nustatyti mažų, vidutinių, didelių įmonių ir viešojo intereso įmonių informacijos atskleidimo reikalavimai.

10-ajame VAS „Pajamos“ peržiūrėtos pajamų pripažinimo nuostatos. Taip pat standartas papildytas nuostatomis dėl dovanų čekių, lojalumo programų pajamų pripažinimo, akcizų apskaitos.

11-ajame VAS „Sąnaudos“ peržiūrėtos sąnaudų pripažinimo nuostatos, standartas papildytas su akcizų apskaita susijusiomis nuostatomis.

12-ajame VAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ nustatyti apskaitos reikalavimai labai mažoms įmonėms, veiklos sąnaudos pakeistos į pardavimo, bendrąsias ir administracines sąnaudas, sąvokų apibrėžtys patikslintos pagal kitus verslo apskaitos standartus. Standarto 47 punkto ilgalaikio materialiojo turto grupių pavydžiai papildyti įsigyta teise į žemę, pastatus ir statinius.

13-ajame VAS „Nematerialusis turtas“ patikslintos sąvokų apibrėžtys, plėtros darbų ir prestižo naudingo tarnavimo laiko nustatymo nuostatos.

14-ajame VAS „Verslo jungimai“ patikslintos sąvokų apibrėžtys, naujame 61(1) punkte aptartas atvejis, kai jungiamos bendro pavaldumo įmonės, kurios turi viena kitos akcijų.

15-ajame VAS „Investicijos į asocijuotąsias įmones“ peržiūrėtos sąvokos ir jų apibrėžtys. Patikslintas 14 punkto 4 papunktis, kuriame nustatyta viena iš keturių sąlygų, kada investuotojas investicijai į asocijuotąją įmonę nustoja taikyti nuosavybės metodą. Patikslintas 18 punktas dėl investicijos į asocijuotąsias įmones vertės apskaičiavimo nuosavybės metodu. Standartas papildytas 18(1) punktu, kuriame pabrėžiama, kad jei asocijuotoji įmonė yra kitos įmonių grupės patronuojančioji įmonė, tai jos investuotojo konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose investicijos į asocijuotąją įmonę vertė nuosavybės metodu nustatoma pagal asocijuotosios įmonės, kaip kitos įmonių grupės patronuojančiosios įmonės, rengiamas konsoliduotąsias finansines ataskaitas. Patikslintas 23 punktas dėl investuotojo ir asocijuotosios įmonės apskaitos politikos.

16-ojo VAS „Konsoliduotosios finansinės ataskaitos ir investicijos į patronuojamąsias įmones“ pakeistas pavadinimas ir daugelis punktų dėl sąvokų patronuojanti įmonė keitimo į patronuojančioji įmonė, o dukterinė įmonė į patronuojamoji įmonė. Patikslintas 14 punktas dėl turto vertinimo tvarkos sudarant įmonių grupės konsoliduotąsias finansines ataskaitas. Standarto 32 punktas, kuriame nustatyta, kokių konsolidavimo procedūrų privaloma laikytis sudarant konsoliduotąsias finansines ataskaitas, papildytas nauju papunkčiu dėl savų akcijų, kurių turi patronuojančioji arba kita grupės patronuojamoji įmonė, eliminavimo. Atsižvelgiant į Apskaitos direktyvos reikalavimus, pakeistos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų formos, patikslinti informacijos atskleidimo reikalavimai.

17-asis VAS „Biologinis turtas“ papildytas nuostatomis dėl apskaitos reikalavimų labai mažoms įmonėms.

18-asis VAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ papildytas nuostatomis dėl apskaitos reikalavimų labai mažoms įmonėms.

19-ajame VAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas bei poataskaitiniai įvykiai“ patikslintos sąvokos ir daugelis punktų. Patikslintas standartas nuo iki 2016 m. sausio 1 d. galiojusio standarto skiriasi tuo, kad pagal naują redakciją atidėjiniai neskirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius.

24-ajame VAS „Pelno mokestis“ pakeistas 3 punktas dėl standarto IV−VIII skyrių nuostatų taikymo. Derinant standarto nuostatas su kitais verslo apskaitos standartais, įsigaliojusiais 2016 m. sausio 1 d., pakeisti šio standarto 18 ir 23 punktai ir VIII skyriaus pavadinimas.

26-ajame VAS „Išvestinės finansinės priemonės“ patikslintos standarto netaikymo nuostatos. Paaiškinta, kokios sąlygos turi būti įvykdytos, kad išvestinė finansinė priemonė būtų laikoma apsidraudimo priemone. Pateikta aštuntojo skyriaus nauja redakcija, kuriojee aptariamas apsidraudimo nuo rizikos veiksmingumo įvertinimas. Numatytos išimtys labai mažoms įmonės.

28-ajame VAS „Įmonių likvidavimas“ peržiūrėtos ir patikslintos daugelio punktų nuostatos. Nustatyta, kokius finansinių ataskaitų rinkinius sudaro likviduojamos mažos, vidutinės ir didelės įmonės. Patikslinti likviduojamų įmonių aiškinamajame rašte informacijos atskleidimo reikalavimai. Standartas papildytas nauju skyriumi, kuriame nustatytos išimtys likviduojamoms labai mažoms įmonėms.

29-ajame VAS „Tarpinė finansinė atskaitomybė“ nustatyta labai mažų, mažų, vidutinių ir didelių įmonių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių sudėtis ir patikslinti informacijos atskleidimo reikalavimai tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte. Iki 2016 m. sausio 1 d. galiojusi standarto redakcija nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojusios redakcijos skiriasi tuo, kad tarpinio ataskaitinio laikotarpio nuosavo kapitalo ataskaitą sudarančioms įmonėms nereikės išskirti praėjusių finansinių metų atitinkamo tarpinio ataskaitinio laikotarpio duomenų.

Dėl 32-ojo verslo apskaitos standarto „Tikrosios vertės nustatymas“ tvirtinimo

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2014 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. VAS-36 „Dėl 32-ojo verslo apskaitos standarto „Tikrosios vertės nustatymas“ tvirtinimo“ patvirtintas naujas 32-asis verslo apskaitos standartas „Tikrosios vertės nustatymas“. Šis standartas parengtas vykdant Audito ir apskaitos tarnybos verslo apskaitos standartų rengimo planą vadovaujantis 13-uoju tarptautiniu finansinės atskaitomybės standartu „Tikrosios vertės nustatymas“ (13 TFAS) ir Europos Sąjungos Apskaitos direktyvos 2013/34/ES nuostatomis dėl tikrosios vertės. Šį standartą sudaro aštuoni skyriai: Bendrųjų nuostatų, Pagrindinių sąvokų, Bendrųjų tikrosios vertės nustatymo principų, Vertinimo metodų tikrajai vertei nustatyti, Tikrosios vertės patikimumo, Turto vertinimo tikrąja verte, Įsipareigojimų ir įmonės nuosavybės vertybinių popierių vertinimo tikrąja verte ir Baigiamųjų nuostatų.

Atkreipiamas dėmesys į tai, kad nauja termino tikroji vertė apibrėžtis skiriasi nuo iki 2015 m. gruodžio 31 d. galiojusios ir standartuose vartojamos apibrėžties. Šio standarto sąvokos apibrėžtis patikslinta atsižvelgiant į 13 TFAS ir tarptautiniuose vertinimo standartuose pateiktas tikrosios vertės apibrėžtis.

Standarto trečiame Bendrųjų tikrosios vertės nustatymo principų skyriuje yra aptariamos pagrindinės turto ir įsipareigojimų savybės, į kurias įkainodami turtą ir įsipareigojimus vertės nustatymo dieną turėtų atsižvelgti rinkos dalyviai, apibrėžiamos pagrindinė ir kita labiausiai tinkanti rinka, vertės nustatymo diena, nurodoma, į kokius veiksnius rinkos dalyviai turėtų atsižvelgti.

Standarto ketvirtame Vertinimo metodų tikrajai vertei nustatyti ir penktame Tikrosios vertės patikimumo skyriuose yra aptarti pagrindiniai vertinimo metodai (lyginamasis (rinkos), išlaidų ir pajamų) tikrajai vertei nustatyti ir rodiklių, kuriuos naudojant patikimai nustatoma tikroji vertė, skirstymas į 3 patikimumo lygius. Kiekvieno patikimumo lygio rodikliai ir būdingi jų požymiai aptarti atskirai. Standarte numatyta galimybė nustatyti žemės, pastatų ir statinių tikrąją vertę pagal VĮ Registrų centro skelbiamą vidutinę rinkos vertę, tačiau šiuo atveju turi būti įvykdytos visos 19 punkte numatytos sąlygos.

Šeštame Turto vertinimo tikrąja verte skyriuje aptartas nematerialiojo, ilgalaikio materialiojo ir biologinio turto vertinimas tikrąja verte, paaiškinta, nuo ko priklauso geriausias minėto turto naudojimo būdas ir kodėl jis vertinamas šiuo būdu, dėl kokių sąlygų sandorio kaina gali skirtis nuo tikrosios vertės pirminio pripažinimo metu.

Septintas Įsipareigojimų ir įmonės nuosavybės vertybinių popierių vertinimo tikrąja verte skyrius skiriamas įsipareigojimų ir įmonės nuosavybės vertybinių popierių tikrosios vertės nustatymo tvarkai.

Standartas pradedamas taikyti sudarant 2016 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Vertinant turtą ir įsipareigojimus tikrąja verte, standarto nuostatos taikomos perspektyviai.

Atnaujinimo data: 2023-09-30