Finansinių ataskaitų (EN) formos nuo 2016-01-01

FINANSINIŲ ATASKAITŲ FORMOS ANGLŲ KALBA, GALIOJANČIOS NUO 2016-01-01

Šiame skyrelyje skelbiamos finansinių ataskaitų formos anglų kalba, kurios naudojamos sudarant 2016 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas.

Skelbiamos finansinių ataskaitų formos paruoštos naudoti „Excel“ programoje. Dokumentų apsaugos lygį įmonės nusistato pačios. Tarnyba už neigiamus padarinius neteisingai naudojant finansinių ataskaitų formas ir formules atsakomybės neprisiima.

Labai mažų įmonių, pasirinkusių taikyti 1-ojo verslo apskaitos standarto „Finansinė atskaitomybė“ 8 punkte nurodytą finansinių ataskaitų rinkinį:

Trumpo balanso forma

Trumpos pelno (nuostolių) ataskaitos forma

Mažų įmonių ir labai mažų įmonių, nepasirinkusių 1-ojo verslo apskaitos standarto „Finansinė atskaitomybė“ 8 punkte nurodyto finansinių ataskaitų rinkinio ir taikančių tokius pačius finansinių ataskaitų sudarymo ir apskaitos tvarkymo reikalavimus kaip ir mažos įmonės:

Sutrumpinto balanso forma

Balanso forma

Pelno (nuostolių) ataskaitos forma

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos forma (jei įmonė pasirenka rengti savo nuožiūra)

Pinigų srautų ataskaitos, sudaromos tiesioginiu būdu, forma (jei įmonė pasirenka rengti savo nuožiūra)

Pinigų srautų ataskaitos, sudaromos netiesioginiu būdu, forma (jei įmonė pasirenka rengti savo nuožiūra)

Vidutinių ir didelių įmonių:

Balanso forma

Pelno (nuostolių) ataskaitos forma

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos forma

Pinigų srautų ataskaitos, sudaromos tiesioginiu būdu, forma

Pinigų srautų ataskaitos, sudaromos netiesioginiu būdu, forma

Konsoliduotosios finansinės ataskaitos:

Konsoliduotojo balanso forma

Konsoliduotosios pelno (nuostolių) ataskaitos forma

Konsoliduotosios nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos forma

Konsoliduotosios pinigų srautų ataskaitos, sudaromos tiesioginiu būdu, forma

Konsoliduotosios pinigų srautų ataskaitos, sudaromos netiesioginiu būdu, forma

Valstybės ir savivaldybės įmonių

Balanso forma

Pelno (nuostolių) ataskaitos forma

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos forma

Pinigų srautų ataskaitos, sudaromos tiesioginiu būdu, forma

Pinigų srautų ataskaitos, sudaromos netiesioginiu būdu, forma

Mažųjų bendrijų,

pasirinkusių taikyti 38-ąjį verslo apskaitos standartą „Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų buhalterinė apskaita ir finansinės ataskaitos“:

Balanso forma

Pelno (nuostolių) ataskaitos forma

pasirinkusių taikyti visus verslo apskaitos standartus:

Sutrumpinto balanso forma

Pelno (nuostolių) ataskaitos forma

Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų, išskyrus tikrąsias ūkines bendrijas ir komanditines ūkines bendrijas, kurių visi tikrieji nariai yra akcinės ar uždarosios akcinės bendrovės,

pasirinkusių taikyti 38-ąjį verslo apskaitos standartą „Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų buhalterinė apskaita ir finansinės ataskaitos“:

Balanso forma

Pelno (nuostolių) ataskaitos forma

pasirinkusių taikyti visus verslo apskaitos standartus:

Sutrumpinto balanso forma

Pelno (nuostolių) ataskaitos forma

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos forma (jei pasirenka rengti savo nuožiūra)

Kredito unijų:

Balanso forma

Pelno (nuostolių) ataskaitos forma

Investicinių fondų, pensijų fondų ir investicinių bendrovių

Sudarant 2015 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas taikoma Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2014 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. VAS-37 patvirtinta 39-ojo verslo apskaitos standarto „Kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų apskaita, finansinės ataskaitos“ nauja redakcija. Kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų 2015 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansinių ataskaitų formos.

Investicinių fondų ir pensijų fondų:

Grynųjų aktyvų ataskaitos forma

Grynųjų aktyvų pokyčio ataskaitos forma

Investicinių bendrovių:

Balanso forma

Pelno (nuostolių) ataskaitos forma

Pinigų srautų ataskaitos forma

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos forma

Atnaujinimo data: 2023-09-30