Finansinių ataskaitų formos iki 2015-12-31

Šiame skyrelyje skelbiamos finansinių ataskaitų formos, kurios galioja iki 2015 m. gruodžio 31 d. Sudarydamos 2015 metų finansines ataskaitas įmonės naudoja šiame skyrelyje pateiktas finansinių ataskaitų formas.

Sudarydamos 2016 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas, įmonės naudoja skyrelyje „Finansinių ataskaitų formos, galiojančios nuo 2016-01-01“ pateiktas finansinių ataskaitų formas.

Finansinių ataskaitų rinkinio teikimas Juridinių asmenų registro tvarkytojui

Sudarant įmonių metines finansines ataskaitas ir teikiant Juridinių asmenų tvarkytojui, rekomenduojame naudoti elektroninius finansinių ataskaitų rinkinius. Elektroniniuose rinkiniuose sudarytas metines finansines ataskaitas Juridinių asmenų registro tvarkytojui galima teikti elektroniniu būdu ar atspausdintas. Informaciją kaip finansinių ataskaitų elektroninius rinkinius parsisiųsti ir teikti elektroniniu būdu galima rasti valstybės įmonės Registrų centro interneto svetainėje http://www.registrucentras.lt/p/62.

Žemiau pateiktos finansinių ataskaitų formos paruoštos naudoti „Excel“ programoje. Įmonės, nepažeisdamos verslo apskaitos standartų reikalavimų, gali keisti formose pateiktų skilčių, eilučių kiekį ir formules pagal savo poreikius. Neigiami skaičiai gali būti pateikiami su minuso ženklu arba skliausteliuose be minuso ženklo. Dokumentų apsaugos lygį įmonės nusistato pačios. Tarnyba už neigiamus padarinius neteisingai naudojant pavyzdines formas ir formules atsakomybės neprisiima.

Sutrumpintos pelno (nuostolių) ataskaitos forma

Pelno (nuostolių) ataskaitos forma

Sutrumpinto balanso forma

Balanso forma

Pinigų srautų ataskaitos, sudaromos tiesioginiu būdu, forma

Pinigų srautų ataskaitos, sudaromos netiesioginiu būdu, forma

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos forma

Konsoliduotosios finansinės ataskaitos

Konsoliduotojo balanso forma

Konsoliduotosios pelno (nuostolių) ataskaitos forma

Konsoliduotosios pinigų srautų ataskaitos, sudaromos tiesioginiu būdu, forma

Konsoliduotosios pinigų srautų ataskaitos, sudaromos netiesioginiu būdu, forma

Konsoliduotosios nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos forma

Mažųjų bendrijų:

Taikančių 38-ąjį verslo apskaitos standartą:

Balanso forma

Pelno (nuostolių) ataskaitos forma

Taikančių visus verslo apskaitos standartus:

Sutrumpinto balanso forma

Sutrumpintos pelno (nuostolių) ataskaitos forma

Investicinių fondų, pensijų fondų ir investicinių bendrovių

Sudarant iki 2014 m. gruodžio 31 d. prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas taikomos Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2010 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. VAS-39 patvirtinto 39-ojo verslo apskaitos standarto „Kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų apskaita, finansinės ataskaitos“ finansinių ataskaitų formos.

Investicinių fondų ir pensijų fondų:

Grynųjų aktyvų ataskaita

Grynųjų aktyvų pokyčio ataskaita

Investicinių bendrovių:

Balanso forma

Pelno (nuostolių) ataskaitos forma

Pinigų srautų ataskaita

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos forma

Sudarant 2015 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas taikoma Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2014 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. VAS-37 patvirtinta 39-ojo verslo apskaitos standarto „Kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų apskaita, finansinės ataskaitos“ nauja redakcija. Kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų 2015 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansinių ataskaitų formos:

Investicinių fondų ir pensijų fondų:

Grynųjų aktyvų ataskaitos forma

Grynųjų aktyvų pokyčio ataskaitos forma

Investicinių bendrovių:

Balanso forma

Pelno (nuostolių) ataskaitos forma

Pinigų srautų ataskaitos forma

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos forma

Kredito unijų:

Balanso forma

Pelno (nuostolių) ataskaitos forma

Žemės ūkio įmonių:

Sutrumpinto balanso forma

Balanso forma

Pelno (nuostolių) ataskaitos forma

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos forma

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos forma (naudojama sudarant 2014 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas)

Valstybės ir savivaldybės įmonių:

Balanso forma

Pelno (nuostolių) ataskaitos forma

Pinigų srautų ataskaitos, sudaromos tiesioginiu būdu, forma

Pinigų srautų ataskaitos, sudaromos netiesioginiu būdu, forma

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos forma

Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų:

Sudarančių 2013 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas:

1. 38-ąjį verslo apskaitos standartą taikantys neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, išskyrus tikrąsias ūkines bendrijas ir komanditines ūkines bendrijas, kurių visi tikrieji nariai yra akcinės ar uždarosios akcinės bendrovės, naudos šias pavyzdines finansinių ataskaitų formas:

Balanso forma

Pelno (nuostolių) ataskaitos forma

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos forma

2. Visus verslo apskaitos standartus taikantys neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, išskyrus tikrąsias ūkines bendrijas ir komanditines ūkines bendrijas, kurių visi tikrieji nariai yra akcinės ar uždarosios akcinės bendrovės, naudos šias pavyzdines finansinių ataskaitų formas:

Sutrumpinto balanso forma

Sutrumpintos pelno (nuostolių) ataskaitos forma

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos forma

Atnaujinimo data: 2023-09-30