Šiame skyrelyje skelbiamos patvirtintos metodinių rekomendacijų redakcijos.

1-ojo verslo apskaitos standarto „Finansinė atskaitomybė“ metodinės rekomendacijos

2-ojo verslo apskaitos standarto „Balansas“ metodinės rekomendacijos

3-iojo verslo apskaitos standarto „Pelno (nuostolių) ataskaita“ metodinės rekomendacijos

4-ojo verslo apskaitos standarto „Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita“ metodinės rekomendacijos

5-ojo verslo apskaitos standarto „Pinigų srautų ataskaita“ metodinės rekomendacijos

6-ojo verslo apskaitos standarto „Aiškinamasis raštas“ metodinės rekomendacijos

7-ojo verslo apskaitos standarto „Apskaitos politikos, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidų taisymas" metodinės rekomendacijos

8-ojo verslo apskaitos standarto „Nuosavas kapitalas“ metodinės rekomendacijos

9-ojo verslo apskaitos standarto „Atsargos“ metodinės rekomendacijos

10-ojo verslo apskaitos standarto „Pajamos“ metodinės rekomendacijos

11-ojo verslo apskaitos standarto „Sąnaudos“ metodinės rekomendacijos

12-ojo verslo apskaitos standarto „ Ilgalaikis materialusis turtas" metodinės rekomendacijos

13-ojo verslo apskaitos standarto „Nematerialusis turtas" metodinės rekomendacijos

14-ojo verslo apskaitos standarto „Verslo jungimai“ metodinės rekomendacijos

15-ojo verslo apskaitos standarto „Investicijos į asocijuotąsias įmones“ metodinės rekomendacijos

16-ojo verslo apskaitos standarto „Konsoliduotosios finansinės ataskaitos ir investicijos į patronuojamąsias įmones“ metodinės rekomendacijos

17-ojo verslo apskaitos standarto „Biologinis turtas“ metodinės rekomendacijos

18-ojo verslo apskaitos standarto „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai" metodinės rekomendacijos

19-ojo verslo apskaitos standarto „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas bei poataskaitiniai įvykiai“ metodinės rekomendacijos

20-ojo verslo apskaitos standarto „Nuoma, lizingas (finansinė nuoma) ir panauda" metodinės rekomendacijos

21-ojo verslo apskaitos standarto „Dotacijos ir subsidijos“ metodinės rekomendacijos

22-ojo verslo apskaitos standarto „Užsienio valiutos kurso pasikeitimas“ metodinės rekomendacijos

23-iojo verslo apskaitos standarto „Turto nuvertėjimas“ metodinės rekomendacijos

24-ojo verslo apskaitos standarto „Pelno mokestis“ metodinės rekomendacijos

25-ojo verslo apskaitos standarto „Statybos ir kitos ilgalaikės sutartys“ metodinės rekomendacijos

26-ojo verslo apskaitos standarto „Išvestinės finansinės priemonės“ metodinės rekomendacijos

27-ojo verslo apskaitos standarto „Viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutartys“ metodinės rekomendacijos

28-ojo verslo apskaitos standarto ,,Įmonių likvidavimas" metodinės rekomendacijos

29-ojo verslo apskaitos standarto „Tarpinė finansinė atskaitomybė“ metodinės rekomendacijos

30-ojo verslo apskaitos standarto „Susiję asmenys“ metodinės rekomendacijos (Negalioja, pripažinus netekusiu galios 30-ąjį verslo apskaitos standartą)

31-ojo verslo apskaitos standarto „Atlygis darbuotojui“ metodinės rekomendacijos

32-ojo verslo apskaitos standarto „Tikrosios vertės nustatymas" metodinės rekomendacijos

34-ojo verslo apskaitos standarto „Segmentų atskleidimas finansinėse ataskaitose“ metodinės rekomendacijos

35-ojo verslo apskaitos standarto „Įmonių pertvarkymas“ metodinės rekomendacijos

36-ojo verslo apskaitos standarto „Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė“ metodinės rekomendacijos (Negalioja sudarant 2013 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių laikotarpių finansines ataskaitas. 2013 ir vėlesnių metų finansinės ataskaitos sudaromos pagal 38-ąjį verslo apskaitos standartą.)

37-ojo verslo apskaitos standarto „Jungtinė veikla“ metodinės rekomendacijos

38-ojo verslo apskaitos standarto „Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų buhalterinė apskaita ir finansinės ataskaitos“ metodinės rekomendacijos

39-ojo verslo apskaitos standarto „Kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų apskaita, finansinės ataskaitos" metodinės rekomendacijos

40-ojo verslo apskaitos standarto „Euro įvedimas“ metodinės rekomendacijos

41-ojo verslo apskaitos standarto „Įmonių skaidymas“ metodinės rekomendacijos

43-iojo verslo apskaitos standarto „Kredito unijų apskaita ir finansinės ataskaitos“ metodinės rekomendacijos

Atnaujinimo data: 2023-09-30