Auditoriai ir audito įmonės

Auditoriai ir audito įmonės

Asmenys ir įmonės gali pradėti audito veiklą tik tada, kai jiems pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus išduodamas atitinkamai auditoriaus arba audito įmonės pažymėjimas.

Šioje svetainės skiltyje informacija sugrupuota pagal Lietuvos, valstybių narių ir valstybių ne narių auditoriams ir audito įmonėms keliamus reikalavimus.

Lietuvos auditoriams ir audito įmonėms pažymėjimus išduoda Lietuvos auditorių rūmai.

Lietuvoje valstybių narių auditoriams, audito įmonėms ir valstybių ne narių auditoriams pažymėjimus išduoda, o  valstybių ne narių  audito įmones registruoja Tarnyba.

Pažymėjimo išdavimas Lietuvos auditoriams ir audito įmonėms

Auditoriaus pažymėjimo išdavimas

Auditoriaus pažymėjimo išdavimo, galiojimo sustabdymo, atnaujinimo ir panaikinimo reikalavimai nustatyti Finansinių ataskaitų audito įstatymo 3 skirsnyje.

Auditoriaus pažymėjimas išduodamas asmenimis, kurie atitinka Finansinių ataskaitų audito įstatymo 9 straipsnio nustatytus reikalavimus:

1) turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

2) yra nepriekaištingos reputacijos;

3) audito įmonėje ir (arba) valstybės narės audito įmonėje atliko auditoriaus padėjėjo praktiką ne trumpiau kaip 3 metus ir jeigu prašymo išduoti auditoriaus pažymėjimą pateikimo metu auditoriaus padėjėjo praktika audito įmonėje buvo atlikta ne anksčiau kaip prieš 5 metus iki prašymo pateikimo dienos;

4) yra išlaikęs kvalifikacinius auditoriaus egzaminus per ne ilgesnį kaip 7 metų laikotarpį nuo pirmo kvalifikacinio egzamino išlaikymo (įskaitymo) dienos;

5) davė auditoriaus priesaiką ir tapo Lietuvos auditorių rūmų nariu.

Finansinių ataskaitų audito įstatymo 10–12 straipsniuose yra nustatyti reikalavimai nepriekaištingai reputacijai, auditoriaus padėjėjo praktikai audito įmonėje, kvalifikaciniams auditoriaus egzaminams, 13–15 straipsniuose – auditoriaus pažymėjimo išdavimo, galiojimo sustabdymo, atnaujinimo ir panaikinimo tvarkos.

Lietuvos auditorių rūmai auditorių į auditorių sąrašą įrašo pagal Finansinių ataskaitų audito įstatymo 26 straipsnį.

Audito įmonės pažymėjimo išdavimo reikalavimai

Audito įmonės pažymėjimo išdavimo, galiojimo sustabdymo, atnaujinimo ir panaikinimo reikalavimai nustatyti Finansinių ataskaitų audito įstatymo 4 skirsnyje.

Audito įmonės pažymėjimas išduodamas įmonėms, kurios atitinka Finansinių ataskaitų audito įstatymo 18 straipsnio nustatytus reikalavimus:

1) yra nepriekaištingos reputacijos;

2) yra apdraudusi įmonės civilinę atsakomybę nustatyta tvarka;

3) yra įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre ir jos buveinė yra Lietuvos Respublikoje;

4) tenkina Finansinių ataskaitų audito įstatymo 19 straipsnio nustatytus reikalavimus:

  • audito įmonės dalyviai, kuriems priklauso daugiau kaip 3/4 balsavimo teisių, turi būti auditoriai ir (arba) valstybių narių auditoriai, ir (arba) audito įmonės, ir (arba) valstybių narių audito įmonės. Jeigu audito įmonė yra individuali įmonė, jos savininkas turi būti auditorius;
  • audito įmonės vadovas turi būti auditorius arba valstybės narės auditorius.
  • jeigu audito įmonėje yra sudaroma valdyba, daugiau kaip pusė valdybos narių turi būti auditoriai ir (arba) valstybių narių auditoriai. Jeigu valdyba sudaroma iš dviejų narių, bent vienas iš jų turi būti auditorius arba valstybės narės auditorius;
  • audito įmonės vadovaujamas pareigas einančiais asmenimis, dalyviais, kurie nėra auditoriai, negali būti asmenys, kurie buvo pripažinti kaltais dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo nuosavybei, turtinėms teisėms, turtiniams interesams, elektroninių duomenų ar informacinių sistemų saugumui, ekonomikai, verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai arba viešiesiems interesams ir kurių teistumas neišnykęs arba nepanaikintas.

Finansinių ataskaitų audito įstatymo 20 ir 21 straipsniuose yra nustatyti reikalavimai nepriekaištingai reputacijai, civilinės atsakomybės draudimui, 22-24 straipsniuose – audito įmonės pažymėjimo išdavimo, galiojimo sustabdymo, atnaujinimo ir panaikinimo tvarkos.

Lietuvos auditorių rūmai audito įmonę į audito įmonių sąrašą įrašo pagal Finansinių ataskaitų audito įstatymo 28 straipsnį.

Pažymėjimo išdavimo reikalavimai valstybių narių ir valstybių ne narių auditoriams

Valstybių narių ir valstybių ne narių auditoriai, pageidaujantys auditą atlikti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, turi kreiptis į Tarnybą dėl pažymėjimo, suteikiančio teisę atlikti finansinių ataskaitų auditą Lietuvoje, išdavimo.

Finansinių ataskaitų audito įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje ir 17 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Tarnyba savo nustatyta tvarka priima sprendimus dėl pažymėjimo, suteikiančio teisę atlikti finansinių  ataskaitų auditą, išdavimo (neišdavimo) valstybių narių auditoriams, kuriuos patvirtino auditoriais buveinės valstybės narės kompetentinga institucija, ir valstybės ne narių auditoriams bei informuoja Lietuvos auditorių rūmus apie priimtus sprendimus. Pažymėjimo, suteikiančio teisę atlikti finansinių ataskaitų auditą valstybių narių ir valstybių ne narių auditoriams, išdavimo, galiojimo sustabdymo, atnaujinimo ir panaikinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Tarnybos direktoriaus 2017 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V3-15 ,,Dėl Pažymėjimo, suteikiančio teisę atlikti finansinių ataskaitų auditą valstybių narių ir valstybių ne narių auditoriams, išdavimo, galiojimo sustabdymo, atnaujinimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustato pažymėjimo, suteikiančio teisę atlikti finansinių ataskaitų auditą valstybės narės auditoriams, kuriuos patvirtino auditoriais buveinės valstybės narės kompetentinga institucija, ir valstybės ne narės auditoriams, kuriems teisę atlikti finansinių ataskaitų auditą suteikė valstybių narių ir (ar) valstybių ne narių kompetentingos institucijos, išdavimo, galiojimo sustabdymo, atnaujinimo ir panaikinimo tvarką.

Valstybių ne narių auditorių ir valstybių ne narių audito įmonių įrašymo į auditorių ir audito įmonių sąrašus, atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimo, tyrimų ir nurodymų ar poveikio priemonių skyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas Tarnybos direktoriaus 2017 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V3-13 ,,Dėl Valstybių ne narių auditorių ir valstybių ne narių audito įmonių įrašymo į auditorių ir audito įmonių sąrašus, atlikto Finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimo, tyrimų ir nurodymų ar poveikio priemonių skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustato valstybių ne narių auditorių ir valstybių ne narių audito įmonių, atlikusių valstybėse ne narėse registruotų įmonių, kurių vertybiniai popieriai viešai siūlomi arba įtraukiami į prekybą reguliuojamoje rinkoje Lietuvos Respublikoje, finansinių ataskaitų ir (arba) konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditą, įrašymo į auditorių ir audito įmonių sąrašus, atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimo, atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės tyrimo ir nurodymų ar poveikio priemonių skyrimo tvarką.

Pažymėjimo išdavimo valstybių narių audito įmonėms reikalavimai

Valstybių narių audito įmonės, pageidaujančios auditą atlikti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, turi kreiptis į Tarnybą dėl pažymėjimo, suteikiančio teisę atlikti finansinių ataskaitų auditą Lietuvoje, išdavimo.

Finansinių ataskaitų audito įstatymo 25 straipsnio 1 dalis nustato, kad Tarnyba savo nustatyta tvarka priima sprendimus dėl pažymėjimo, suteikiančio teisę atlikti finansinių ataskaitų auditą, išdavimo (neišdavimo) valstybių narių audito įmonėms, kurias patvirtino audito įmonėmis buveinės valstybės narės kompetentinga institucija, bei informuoja Lietuvos auditorių rūmus apie priimtus sprendimus. Tarnybos direktoriaus 2017 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. V3-28 ,,Dėl Pažymėjimo, suteikiančio teisę atlikti finansinių ataskaitų auditą, išdavimo valstybių narių audito įmonėms tvarkos aprašo patvirtinimo“patvirtintas Pažymėjimo, suteikiančio teisę atlikti finansinių ataskaitų auditą, išdavimo valstybių narių audito įmonėms tvarkos aprašas nustato pažymėjimo, suteikiančio teisę atlikti finansinių ataskaitų auditą valstybės narės audito įmonėms, kurias patvirtino audito įmonėmis buveinės valstybės narės kompetentinga institucija, išdavimo, galiojimo sustabdymo, atnaujinimo ir panaikinimo tvarką.

Valstybių ne narių audito įmonių registracija

Valstybės ne narės audito įmonės turi kreiptis į Tarnybą dėl jų įrašymo į audito įmonių sąrašą tuo atveju, jeigu atliko valstybėje ne narėje registruotos įmonės, kurios vertybiniai popieriai viešai siūlomi arba įtraukiami į prekybą reguliuojamoje rinkoje Lietuvos Respublikoje, finansinių ataskaitų auditą ir (arba) konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditą, prieš tai, kai tos finansinės ataskaitos ir auditoriaus išvada pateikiamos teisės aktų nustatyta tvarka. Finansinių ataskaitų audito įstatymo 29 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Tarnyba, gavusi valstybės ne narės kreipimąsi įrašyti į audito įmonių sąrašą, savo nustatyta tvarka per 5 darbo dienas nuo dokumentų gavimo dienos informuoja Lietuvos auditorių rūmus.

Valstybių ne narių auditorių ir valstybių ne narių audito įmonių įrašymo į auditorių ir audito įmonių sąrašus, atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimo, tyrimų ir nurodymų ar poveikio priemonių skyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas Tarnybos direktoriaus 2017 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V3-13 ,,Dėl Valstybių ne narių auditorių ir valstybių ne narių audito įmonių įrašymo į auditorių ir audito įmonių sąrašus, atlikto Finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimo, tyrimų ir nurodymų ar poveikio priemonių skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustato valstybių ne narių auditorių ir valstybių ne narių audito įmonių, atlikusių valstybėse ne narėse registruotų įmonių, kurių vertybiniai popieriai viešai siūlomi arba įtraukiami į prekybą reguliuojamoje rinkoje Lietuvos Respublikoje, finansinių ataskaitų ir (arba) konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditą, įrašymo į auditorių ir audito įmonių sąrašus, atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimo, atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės tyrimo ir nurodymų ar poveikio priemonių skyrimo tvarką.

Atnaujinimo data: 2024-05-24