FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITO KOKYBĖS PERŽIŪROS

Ne viešojo intereso įmonių auditorių ir audito įmonių atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės užtikrinimą nustato Finansinių ataskaitų audito įstatymo 8 skirsnis.

Pagal Finansinių ataskaitų audito įstatymo 41 straipsnio 1 dalį Tarnyba atsako už ne viešojo intereso įmonių auditorių ir audito įmonių atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės užtikrinimą. Finansinių ataskaitų audito kokybė užtikrinama atliekant finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūras, kurios organizuojamos taip, kad būtų nepriklausomos nuo ne viešojo intereso įmonių auditoriaus ir audito įmonės, kurių atlikto finansinių ataskaitų audito kokybė yra peržiūrima.

Finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūra – auditoriaus kontrolieriaus atliekamas iš anksto suplanuotas ne viešojo intereso įmonių auditorių ir audito įmonių atlikto finansinių ataskaitų audito vertinimas siekiant užtikrinti finansinių ataskaitų audito kokybę.

Pagal Finansinių ataskaitų audito įstatymo 41 straipsnio 2 dalį ne viešojo intereso įmonių auditoriumi ir audito įmone laikomi auditorius ir audito įmonė, kurie nuo paskutinės atliktos finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūros ar tikrinimo neatliko nė vieno viešojo intereso įmonės finansinių ataskaitų audito.

Finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūros atliekamos vadovaujantis Finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūros atlikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. V3-21 "Dėl Finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūros atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo, kuris nustato ne viešojo intereso įmonių auditorių ir ne viešojo intereso įmonių audito įmonių atlikto finansinių ataskaitų rinkinio ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio audito kokybės, audito įmonėse įdiegtos kokybės kontrolės sistemos veikimo, Finansinių ataskaitų audito įstatymo reikalavimų, nepriklausomumo ir kitų profesinės etikos principų laikymosi peržiūros atlikimą pagal metinius finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūrų planus.

Pagal Finansinių ataskaitų audito įstatymo 44 straipsnio 2 dalį auditorius kontrolierius, atlikęs finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūrą, turi parengti finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūros ataskaitą. Vadovaujantis Finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūros atlikimo tvarkos aprašo 21 punktu, peržiūros ataskaita rengiama remiantis Finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūros ataskaitos reikalavimais, patvirtintais Tarnybos direktoriaus 2017 m. kovo 6 įsakymu Nr. V3-11 "Dėl Finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūros ataskaitos reikalavimų patvirtinimo. Pagal Finansinių ataskaitų audito įstatymo 44 straipsnio 2 dalį minėtoje ataskaitoje turi būti nurodoma, ar nustatyta finansinių ataskaitų audito trūkumų, ar nenustatyta. Jeigu trūkumų nustatyta, finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūros ataskaitoje pateikiama:

1) informacija apie finansinių ataskaitų audito trūkumus, kartu nurodant, ar jie pasikartojantys, jeigu tokie nustatyti;

2) rekomendacijos dėl nustatytų finansinių ataskaitų audito trūkumų šalinimo ir (arba) finansinių ataskaitų audito kokybės gerinimo.

Pagal Finansinių ataskaitų audito įstatymo 44 straipsnio 2 dalį Auditorių rūmai nagrinėja finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūrų ataskaitas ir prireikus siūlo Tarnybai skirti auditoriui ar audito įmonei nurodymą (nurodymus) ir (arba) poveikio priemonę (priemones) arba siūlo atlikti finansinių ataskaitų audito kokybės tyrimą.

Pagal Finansinių ataskaitų audito įstatymo 44 straipsnio 5 dalį Tarnyba, gavusi finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūros rezultatus – finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūros ataskaitą ir visą su peržiūra susijusią informaciją, juos įvertina ir:

1) pritaria Auditorių rūmų siūlymui skirti nurodymą (nurodymus) ir (arba) poveikio priemonę (priemones) ir jį (juos) ir (arba) ją (jas) skiria;

2) nepritaria Auditorių rūmų siūlymui ir skiria kitą nurodymą (nurodymus) ir (arba) poveikio priemonę (priemones);

3) nepritaria finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūros rezultatams ir paveda kontrolieriui atlikti papildomą finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūrą ar kitam kontrolieriui pakartotinai atlikti finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūrą arba priima sprendimą atlikti finansinių ataskaitų audito kokybės tyrimą;

4) pritaria Auditorių rūmų siūlymui atlikti finansinių ataskaitų audito kokybės tyrimą.

Finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimų metinis planas

Pagal Finansinių ataskaitų audito įstatymo 41 straipsnio 5 dalies 2 punktą Auditorių rūmai sudaro ir, suderinę su Tarnyba, tvirtina metinius finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūrų planus, sudarytus vadovaujantis rizika paremtos analizės išvadomis, kuriuose nurodomi ne viešojo intereso įmonių auditoriai ir audito įmonės, kurių atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūras numatoma atlikti, auditoriai kontrolieriai, kurie atliks šias peržiūras.

Pagal minėto įstatymo 42 straipsnio 1 dalį, siekiant užtikrinti ne viešojo intereso įmonių auditorių ir audito įmonių atlikto finansinių ataskaitų audito kokybę, finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūros organizuojamos taip, kad ne rečiau kaip kartą per 6 metus būtų patikrinti visi ne viešojo intereso įmonių auditoriai ir audito įmonės.

Pagal Auditorių ir audito įmonių atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės užtikrinimo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. V3-19 "Dėl Auditorių ir audito įmonių atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės užtikrinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 14 punktą Auditorių rūmai turi užtikrinti, kad finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūrų planai būtų sudaromi vadovaujantis rizika paremta analize, t. y. atsižvelgiama į auditoriaus ir audito įmonės veiklos mastą ir sudėtingumą, vertinama auditoriaus ir audito įmonės atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės rizika, auditoriaus ir audito įmonės atlikto finansinių ataskaitų audito svarba visuomenei, finansų rinkai, investuotojams, galima įtaka audito rinkos stabilumui, kiek plačiai auditoriaus ir audito įmonės atlikto finansinių ataskaitų audito rezultatais galėjo būti naudojamasi, atsižvelgiama į kitas svarbias aplinkybes ir rizikas. Sudarant finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimų planą įvertinami ir rizikai įtaką darantys veiksniai, kuriuos ne rečiau kaip kas 2 metus iš naujo apsvarsto Tarnyba.

Auditoriai kontrolieriai

Finansinių ataskaitų audito įstatymo 43 straipsnyje nustatyti reikalavimai kandidatams į auditoriaus kontrolieriaus pareigas, jų teisės ir pareigos.

Pagal minėto įstatymo 43 straipsnio 1 dalį finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūras atlieka auditoriai kontrolieriai, kurie turi atitikti šiuos reikalavimus:

1) turi ne mažesnę kaip 5 metų finansinių ataskaitų audito ir (arba) valstybės narės auditoriaus patirtį, nuo kurios įgijimo pabaigos iki paslaugų teikimo sutarties sudarymo praėjo ne daugiau kaip 3 metai;

2) yra Lietuvos Respublikos ir (arba) valstybės narės pilietis;

3) neturi galiojančių poveikio priemonių;

4) turi dviejų praktikuojančių auditorių rekomendacijas;

5) neturi neišnagrinėtų klientų ar trečiųjų asmenų pretenzijų dėl atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės ar Buhalterių profesionalų etikos kodekso laikymosi;

6) gerai išmano teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinės apskaitos tvarkymą ir finansinių ataskaitų sudarymą, finansinių ataskaitų auditą, atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūrų atlikimą.

Auditorių rūmai, suderinę su Tarnyba, tvirtina auditorių kontrolierių kandidatūras. Auditorių kontrolierių parinkimo, rengimo ir kvalifikacijos kėlimo organizavimo tvarką nustato Auditorių kontrolierių parinkimo, rengimo ir kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašas, patvirtintas Tarnybos direktoriaus 2017 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. V3-12 "Dėl Auditorių kontrolierių parinkimo, rengimo ir kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

Auditorius kontrolierius, atlikdamas finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūras, privalo vadovautis Finansinių ataskaitų audito įstatymu, Finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūros atlikimo tvarkos aprašu, Buhalterių profesionalų etikos kodeksu.

Atnaujinimo data: 2023-09-30