FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITO KOKYBĖS TIKRINIMAI

 

Viešojo intereso įmonių auditorių ir audito įmonių atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės užtikrinimas nustatytas Finansinių ataskaitų audito įstatymo 9 skirsnyje.

Pagal Finansinių ataskaitų audito įstatymo 45 straipsnio 1 dalį Tarnyba atsako už viešojo intereso įmonių auditorių ir audito įmonių atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės užtikrinimą. Viešojo intereso įmonių auditorių ir audito įmonių atlikto finansinių ataskaitų audito kokybė užtikrinama atliekant finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimus.

Finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimas – Tarnybos darbuotojo, kuriam pavesta atlikti tikrinimus (toliau – tikrintojas), atliekamas iš anksto suplanuotas viešojo intereso įmonių auditorių ir audito įmonių atlikto finansinių ataskaitų audito vertinimas siekiant užtikrinti finansinių ataskaitų audito kokybę.

Pagal Finansinių ataskaitų audito įstatymo 45 straipsnio 2 dalį viešojo intereso įmonių auditoriumi ir audito įmone laikomi:

• auditorius ir audito įmonė, kurie nuo paskutinio atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimo ar peržiūros atliko bent vienos viešojo intereso įmonės finansinių ataskaitų auditą;

• auditorius, dirbantis viešojo intereso įmonių audito įmonėje, nepriklausomai nuo to, ar jis atliko viešojo intereso įmonės auditą.

Finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimai atliekami vadovaujantis Finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimo atlikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Tarnybos direktoriaus 2017 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. V3-22 "Dėl Finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimo atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuris nustato viešojo intereso įmonių audito įmonių ir auditorių atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimo objektą, organizavimo, atlikimo, rezultatų pateikimo tvarką ir procedūras.

Vadovaujantis minėto tvarkos aprašo 4 punktu, tikrinimai organizuojami remiantis rizikos analize taip, kad 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 537/2014 dėl konkrečių viešojo intereso įmonių teisės aktų nustatyto audito reikalavimų, kuriuo panaikinamas Komisijos sprendimas 2005/909/EB (toliau - Reglamentas), 26 straipsnio 2 dalyje nustatytu periodiškumu būtų patikrintos visos audito įmonės ir visi auditoriai. Reglamento 26 straipsnio 2 dalyje nustatytu periodiškumu taip pat turi būti patikrinti visi minėto tvarkos aprašo 7.1–7.5 papunkčiuose nurodyti dalykai, t. y.:

• audito įmonės vidaus kokybės kontrolės sistemos struktūra, įskaitant politikos ir procedūrų, apimančių visus šios sistemos elementus, nustatymas ir taikymas;

• audito įmonės vidaus kokybės kontrolės sistemos veiksmingumas (tikrinamas atliekant kontrolės priemonių testus ir (arba) atliekamos audito bylų peržiūros metu vertinant tikrinti atrinktų atliktų auditų kokybę);

• audito įmonės taikoma audito atlikimo metodologija;

• audito įmonės pagal Reglamento 13 straipsnį paskelbto metinio skaidrumo pranešimo turinys;

• kaip audito įmonė ir (arba) auditorius laikosi Reglamento ir Finansinių ataskaitų audito įstatymo reikalavimų.

 

Finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimų metinis planas

Pagal Finansinių ataskaitų audito įstatymo 45 straipsnio 3 dalies 3 punktą Tarnyba, laikydamasi Reglamento, minėto įstatymo nuostatų, nustato metinius finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimų planus, sudarytus remiantis rizika paremtos analizės išvadomis.

Pagal Auditorių ir audito įmonių atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės užtikrinimo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. V3-19 "Dėl Auditorių ir audito įmonių atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės užtikrinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4 punktą metiniai tikrinimų planai sudaromi taip, kad:

• viešojo intereso įmonių, kurios pagal Lietuvos Respublikos finansinės atskaitomybės įstatymą laikomos didelėmis įmonėmis, auditorių ir audito įmonių atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimai būtų atliekami ne rečiau kaip kas 3 metus;

• kitų viešojo intereso įmonių, auditorių ir audito įmonių atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimai būtų atliekami ne rečiau kaip kas 6 metus.

Minėto tvarkos aprašo 5 punkte nustatyta, kad metiniai planai sudaromi remiantis rizika paremta analize, t. y. atsižvelgiama į auditoriaus ir audito įmonės veiklos mastą ir sudėtingumą, vertinama auditoriaus ir audito įmonės atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės rizika, auditoriaus ir audito įmonės atlikto finansinių ataskaitų audito svarba visuomenei, finansų rinkai, investuotojams, galima įtaka audito rinkos stabilumui, kiek plačiai auditoriaus ir audito įmonės atlikto finansinių ataskaitų audito rezultatais galėjo būti naudojamasi, atsižvelgiama į kitas svarbias aplinkybes ir rizikas. Sudarant finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimų planą įvertinami ir rizikai įtaką darantys veiksniai, kuriuos ne rečiau kaip kas 2 metus iš naujo apsvarsto Tarnyba.

Pagal Auditorių ir audito įmonių atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės užtikrinimo organizavimo tvarkos aprašo 10 punktą metiniame tikrinimų plane nurodomi viešojo intereso įmonių auditą atlikę auditoriai ir audito įmonės, kurių atlikto audito kokybę planuojama patikrinti tais metais.

2024 m. viešojo intereso įmonių auditorių ir audito įmonių atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimų planas patvirtintas AVNT direktoriaus 2024 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. V3-7 Dėl 2024 m. viešojo intereso įmonių auditorių ir audito įmonių atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimų plano patvirtinimo

2024 m. viešojo intereso įmonių auditorių ir audito įmonių atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimų plano pakeitimas patvirtintas AVNT direktoriaus 2024 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. V3-11 „Dėl 2024 m. viešojo intereso įmonių auditorių ir audito įmonių atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimų plano patvirtinimo“ pakeitimo“ 

2023 m. viešojo intereso įmonių auditorių ir audito įmonių atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimų planas patvirtintas AVNT direktoriaus 2023 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V3-8 „Dėl 2023 m. viešojo intereso įmonių auditorių ir audito įmonių atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimų plano patvirtinimo“ 

2022 m. viešojo intereso įmonių auditorių ir audito įmonių atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimų planas patvirtintas AVNT direktoriaus 2022 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. V3-4 „Dėl 2022 m. viešojo intereso įmonių auditorių ir audito įmonių atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimų plano tvirtinimo“  

2021 m. viešojo intereso įmonių auditorių ir audito įmonių atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimų planas patvirtintas AVNT direktoriaus 2021 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. V3-1 „Dėl 2021 m. viešojo intereso įmonių auditorių ir audito įmonių atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimų plano tvirtinimo"

2020 m. viešojo intereso įmonių auditorių ir audito įmonių atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimų planas patvirtintas AVNT direktoriaus 2020 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V3-1 „Dėl 2020 m. viešojo intereso įmonių auditorių ir audito įmonių atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimų plano tvirtinimo

2019 m. viešojo intereso įmonių auditorių ir audito įmonių atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimų planas patvirtintas Tarnybos direktoriaus 2019 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. V3-2 „Dėl 2019 m. viešojo intereso įmonių auditorių ir audito įmonių atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimų plano tvirtinimo

2018 m. viešojo intereso įmonių auditorių ir audito įmonių atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimų planas patvirtintas Tarnybos direktoriaus 2018 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. V3-1 Dėl 2018 m. viešojo intereso įmonių auditorių ir audito įmonių atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimų plano tvirtinimo

2017 m. viešojo intereso įmonių auditorių ir viešojo intereso įmonių audito įmonių atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimų planas patvirtintas Tarnybos direktoriaus 2017 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. V3-23 „Dėl 2017 m. viešojo intereso įmonių auditorių ir viešojo intereso įmonių audito įmonių atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimų plano tvirtinimo.

 

Tikrintojai

Finansinių ataskaitų audito įstatymo 46 straipsnyje nustatyti reikalavimai tikrintojams, jų teisės ir pareigos atliekant finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimą.

Pagal minėto įstatymo 46 straipsnio 1 dalį finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimus atlieka tikrintojai, kurie yra Tarnybos darbuotojai, jiems vadovauja darbuotojas, turintis ne mažesnę kaip 5 metų finansinių ataskaitų audito ir (arba) valstybės narės auditoriaus patirtį, ir kuriems taikomi reikalavimai nustatyti Reglamento 26 straipsnio 5 dalyje.

Pagal Finansinių ataskaitų audito įstatymo 46 straipsnio 2 dalį tikrintojas, atlikdamas jam pavestą finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimą, turi teisę:

1) naudotis viešojo intereso įmonių auditoriaus ir audito įmonės sukaupta informacija, reikalinga jo darbui atlikti, finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimo ataskaitai pateikti ir sprendimams priimti;

2) tikrinti darbo dokumentus ir finansinių ataskaitų audito atlikimo metodiką;

3) kai atliekamas viešojo intereso įmonių auditoriaus ir (arba) audito įmonės, audituojančios konsoliduotąsias finansines ataskaitas, atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimas, – tikrinti patronuojamosios įmonės darbo dokumentus;

4) gauti paaiškinimus iš viešojo intereso įmonių auditoriaus ir audito įmonės, kaip jie atliko finansinių ataskaitų auditą;

5) gauti kiekvieno viešojo intereso įmonių audito įmonės darbuotojo arba dalyvio, dalyvavusio atliekant finansinių ataskaitų auditą, paaiškinimus;

6) gauti iš kitų fizinių ir juridinių asmenų finansinių ataskaitų audito kokybei tikrinti reikalingą informaciją.

Tikrintojas, atlikdamas finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimus, privalo vadovautis Reglamentu, Finansinių ataskaitų audito įstatymu ir laikytis Finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimo atlikimo tvarkos aprašo.

 

2019 m. viešojo intereso įmonių auditorių ir audito įmonių atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimų planas patvirtintas Tarnybos direktoriaus 2019 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. V3-2 Dėl 2019 m. viešojo intereso įmonių auditorių ir audito įmonių atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimų plano tvirtinimo

Atnaujinimo data: 2024-04-02