Finansinių ataskaitų audito kokybės tyrimai ir pažeidimo tyrimai

Tarnyba nustato finansinių ataskaitų audito kokybės tyrimo ar pažeidimo tyrimo atlikimo tvarką ir darbuotojų, atliekančių šiuos tyrimus, parinkimo, parengimo ir kvalifikacijos kėlimo tvarką.

Finansinių ataskaitų audito kokybės tyrimai

Finansinių ataskaitų audito kokybės tyrimas – Tarnybos darbuotojo atliekamas auditorių ir audito įmonių atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės įvertinimas gavus informacijos dėl galimo netinkamo finansinių ataskaitų audito.

Finansinių ataskaitų audito kokybės tyrimas gali būti pradėtas Tarnybos sprendimu:

  1. Tarnybai įvertinus finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūros rezultatus – finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūros ataskaitą ir visą su peržiūra susijusią informaciją ir nepritarus finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūros rezultatams priima sprendimą atlikti finansinių ataskaitų audito kokybės tyrimą arba pritarus Lietuvos auditorių rūmų siūlymui atlikti finansinių ataskaitų audito kokybės tyrimą (Finansinių ataskaitų audito įstatymo 44 straipsnio 5 dalies 3 ir 4 punktai).
  2. kai valstybės institucijos, Lietuvos auditorių rūmai, kiti juridiniai ir fiziniai asmenys kreipiasi į Tarnybą su prašymu atlikti auditoriaus ir (arba) audito įmonės atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės tyrimą.
  3. valstybių narių ir valstybių ne narių kompetentingų institucijų prašymu.
  4. turint informacijos ar kilus pagrįstų įtarimų dėl finansinių ataskaitų audito kokybės trūkumų.

Pažeidimo tyrimai

Pažeidimo tyrimas – Tarnybos darbuotojo atliekamas auditorių ir audito įmonių, kitų fizinių ar juridinių asmenų veiklos atitikties Finansinių ataskaitų audito įstatymo ir (arba) reglamento Nr. (ES) 537/2014 nuostatoms įvertinimas, gavus informacijos apie galimą šio įstatymo ir (arba) minėto reglamento nuostatų nesilaikymą.

Pažeidimo tyrimas gali būti pradėtas Tarnybos sprendimu:

1. kai juridiniai ir fiziniai asmenys kreipiasi į Tarnybą pranešdami apie galimą (galimus) Finansinių ataskaitų audito įstatymo ir (arba) reglamento (ES) Nr. 537/2014 nuostatų pažeidimą (pažeidimus) ir pateikia informaciją apie tai.

2. turint informacijos ar kilus pagrįstų įtarimų dėl galimo (galimų) Finansinių ataskaitų audito įstatymo ir (arba) reglamento (ES) Nr. 537/2014 nuostatų pažeidimo (pažeidimų).

Finansinių ataskaitų audito kokybės ar pažeidimo tyrimą atlieka Tarnybos darbuotojai, turintys ne mažesnę kaip vienų metų darbo patirtį finansinių ataskaitų audito, buhalterinės apskaitos, finansinių ataskaitų rengimo ir (arba) teisės srityse. Kai atliekamas viešojo intereso įmonės finansinių ataskaitų audito kokybės tyrimas, Tarnybos darbuotojams, atliekantiems tokį tyrimą, vadovauja darbuotojas, turintis ne mažesnę kaip 5 metų finansinių ataskaitų audito ir (arba) valstybės narės auditoriaus patirtį.

Tarnybos darbuotojai, atlikdami finansinių ataskaitų audito kokybės tyrimą ar pažeidimo tyrimą, turi teisę:

1) naudotis auditoriaus ir audito įmonės, kitų fizinių ir juridinių asmenų sukaupta informacija, reikalinga jų darbui atlikti, finansinių ataskaitų audito kokybės tyrimo ataskaitai arba pažeidimo tyrimo ataskaitai pateikti ir sprendimams priimti;

2) tikrinti darbo dokumentus ir finansinių ataskaitų audito atlikimo metodiką;

3) kai atliekamas auditoriaus ir (arba) audito įmonės, audituojančios konsoliduotąsias finansines ataskaitas, atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės tyrimas, tikrinti patronuojamosios įmonės darbo dokumentus;

4) gauti paaiškinimus iš auditoriaus ir audito įmonės, kaip jie atliko finansinių ataskaitų auditą;

5) gauti kiekvieno audito įmonės darbuotojo arba dalyvio, dalyvavusio atliekant finansinių ataskaitų auditą, paaiškinimus;

6) gauti iš fizinių ir juridinių asmenų finansinių ataskaitų audito kokybės ar pažeidimo tyrimui atlikti reikalingą informaciją ir paaiškinimus.

Tarnyba turi teisę pasitelkti ekspertus (specialistus), išskyrus auditorius, turinčius žinių finansinių ataskaitų audito kokybės tyrimo ar pažeidimo tyrimo metu iškilusiems klausimams spręsti.

Tarnybos darbuotojas, atlikęs finansinių ataskaitų audito kokybės tyrimą ar pažeidimo tyrimą, parengia finansinių ataskaitų audito kokybės tyrimo ataskaitą ar pažeidimo tyrimo ataskaitą. Finansinių ataskaitų audito kokybės tyrimo ataskaitoje nurodoma, ar nustatyta finansinių ataskaitų audito kokybės trūkumų, ar nenustatyta. Pažeidimo tyrimo ataskaitoje nurodoma, ar nustatyta Finansinių ataskaitų audito įstatymo ir (arba) reglamento (ES) Nr. 537/2014 nuostatų pažeidimų, ar nenustatyta.

Tarnyba, atsižvelgdama į finansinių ataskaitų audito kokybės tyrimo ataskaitą ar pažeidimo tyrimo ataskaitą ir visą su tyrimu susijusią informaciją bei gautus paaiškinimus, auditoriui, audito įmonei, audito įmonės darbuotojui, audituojamai įmonei, viešojo intereso įmonės vadovui, kolegialaus valdymo organo nariui, kitiems Finansinių ataskaitų audito įstatyme nurodytiems fiziniams ir juridiniams asmenims, nesilaikiusiems šio įstatymo, reglamento (ES) Nr. 537/2014 nustatytų reikalavimų, gali duoti vieną arba kelis nurodymus ir (arba) skirti vieną iš poveikio priemonių.

Informacija apie skirtus nurodymus ir poveikio priemones skelbiama Tarnybos interneto svetainėje.

Išsamesnė informacija išdėstyta Tarnybos direktoriaus 2017 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V3-14 patvirtintame Finansinių ataskaitų audito kokybės tyrimo atlikimo, jį atliekančių darbuotojų parinkimo, parengimo ir kvalifikacijos kėlimo tvarkos apraše ir 2017 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V3-16 patvirtintame Pranešimų apie galimus pažeidimus teikimo, pažeidimų tyrimo atlikimo, tyrimą atliekančių darbuotojų parinkimo, parengimo ir kvalifikacijos kėlimo tvarkos apraše.

Atnaujinimo data: 2023-09-30