REGULIUOJAMOSIOS VEIKLOS PATIKRA

 

Dėl rekomendacijų dėl profesinių standartų ir tarptautinių audito standartų taikymo atliekant reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikrą ir (arba) reguliavimo apskaitos sistemos patikrą.

 

2019 m. gegužės 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo ir reguliuojamąją veiklą reglamentuojančių įstatymų pakeitimams, auditoriai ir audito įmonės 2019 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių finansinių metų reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikras ir (arba) reguliavimo apskaitos sistemos patikras atlieka pagal Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – VERT)  nustatytas technines užduotis.

Aktualios techninės užduotys reglamentuotos šiais VERT nutarimais:

 

Vadovaudamasi 2019 m. gegužės 1 d. įsigaliojusio Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo 62 straipsnio 1 dalies 12 punkto nuostatomis, AVNT rengia rekomendacijas dėl profesinių standartų ir tarptautinių audito standartų taikymo atliekant reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikrą ir (arba) reguliavimo apskaitos sistemos patikrą, taip pat jas keičia atsižvelgdama į VERT tvirtinamas ar pratęsiamas galioti technines užduotis.

2019 m. gruodžio 6 d. AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V3-22 pirmą kartą patvirtintos Profesinių standartų ir tarptautinių audito standartų taikymo atliekant reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikrą ir (arba) reguliavimo apskaitos sistemos patikrą metodinės rekomendacijos (toliau – Rekomendacijos), taikomos auditoriams, audito įmonėms atliekant 2019 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių finansinių metų reguliuojamosios veiklos ataskaitų ir (arba) reguliavimo apskaitos sistemos patikras.

Atsižvelgiant į šiuo metu galiojančius aktualius VERT nutarimus ir patvirtintas technines užduotis dėl reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros atlikimo, Rekomendacijos AVNT direktoriaus 2024 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. V3-5  pakeistos ir išdėstytos nauja redakcija. Rekomendacijos keičiamos, atnaujinamos atsižvelgiant į tarptautinių audito standartų, tarptautinių kokybės valdymo standartų, tarptautinių peržiūros užduočių standartų, tarptautinių susijusių paslaugų standartų, Tarptautinio apskaitos profesionalų etikos kodekso (įskaitant tarptautinius nepriklausomumo standartus), įstatymų ir kitų teisės aktų pakeitimus, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos tvirtinamas ar pratęsiamas galioti technines užduotis dėl reguliuojamosios veiklos ataskaitų ir (arba) reguliavimo apskaitos sistemos patikros.

Auditoriams ir audito įmonėms atliekant iki 2019 m. sausio 1 d. prasidėjusių finansinių metų reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikras ir (arba) reguliavimo apskaitos sistemos patikras rekomenduojame vadovautis Lietuvos auditorių rūmų audito komiteto 2018 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. 1.4-32-4.4.1 patvirtintomis Energetikos bei geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir  paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių reguliuojamosios veiklos atskaitomybės ataskaitų audito metodinėmis gairėmis (nuoroda į LAR svetainę spausti čia). 

 

Dėl reguliuojamosios veiklos patikros kokybės tyrimo.

Tarnybos direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. V3-7 Dėl Reguliuojamosios veiklos patikros kokybės tyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo patvirtintas Reguliuojamosios veiklos patikros kokybės tyrimo tvarkos aprašas, nustatantis prašymų atlikti auditoriaus ir (arba) audito įmonės atliktos reguliuojamosios veiklos ataskaitų ir (arba) reguliavimo apskaitos sistemos  kokybės tyrimą nagrinėjimo, sprendimų pradėti auditoriaus ir (arba) audito įmonės atliktos reguliuojamosios veiklos patikros kokybės tyrimą priėmimo ir informavimo apie juos, reguliuojamosios veiklos patikros kokybės tyrimo pradžios, atlikimo, rezultatų pateikimo, tyrimo sustabdymo, nutraukimo, atnaujinimo tvarką ir procedūras.

 

Atnaujinimo data: 2024-03-19