BDAR
gdpr

Viešai skelbiami nurodymai ir poveikio priemonės

Viešai skelbiami nurodymai ir poveikio priemonės

Šioje skiltyje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo 58 straipsnio 3 dalimi, informacija apie skirtus nurodymus skelbiama tol, kol skirti nurodymai yra įvykdomi ir nuo poveikio priemonės paskyrimo praeina 5 metai. Atkreiptinas dėmesys, kad vadovaujantis minėto įstatymo 56 straipsnio 10 dalimi įspėjimas galioja vienus metus nuo jo paskyrimo.

 

Auditorius ir (ar) audito įmonė

Sprendimas

Skundai ir jų nagrinėjimo rezultatai

UAB „Finansinių ataskaitų analizė“ AVNT direktoriaus 2023 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V3-9 „Dėl nurodymo ir poveikio priemonių skyrimo“ pareikštas įspėjimas UAB „Finansinių ataskaitų analizė“ ir nurodyta UAB „Finansinių ataskaitų analizė“ iki 2023 m. balandžio 1 d. parengti ir pateikti AVNT trūkumų ištaisymo planą, kuris užtikrintų, kad audito įmonė įdiegtų naują kokybės vadybos politikos arba procedūrų sistemą, skirtą suteikti pakankamą užtikrinimą, kad politika ir procedūros, susijusios su kokybės vadybos sistema, yra tinkamos, pakankamos ir veikia efektyviai, ir įdiegtų politiką ir procedūras, pagal kurias būtų reikalaujama užtikrinti tinkamą dokumentavimą, kuris suteiktų įrodymų dėl kiekvieno kokybės vadybos sistemos elemento veikimo ir iki 2023 m. birželio 1 d. įgyvendinti priemonių plane numatytas priemones ir informuoti AVNT apie šio priemonių plano įgyvendinimo įvykdymą.  
Auditorius Remigijus Kešys AVNT direktoriaus 2023 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V3-9 „Dėl nurodymo ir poveikio priemonių skyrimo“ sustabdytas auditoriaus Remigijaus Kešio auditoriaus pažymėjimo galiojimas ir pavesta auditoriui Remigijui Kešiui perlaikyti audito kvalifikacinį egzaminą per ne ilgesnį negu 2 metų laikotarpį nuo šio įsakymo įsigaliojimo dienos.  
Auditorius Remigijus Kešys AVNT direktoriaus 2023 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V3-9 „Dėl nurodymo ir poveikio priemonių skyrimo“ pareikšta, kad auditoriaus Remigijaus Kešio auditoriaus išvada dėl uždarosios akcinės bendrovės „Neringos energija“ 2020 m. finansinių ataskaitų neatitinka Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo 35 straipsnyje nustatytų reikalavimų, o auditoriaus išvada dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ 2018 m. finansinių ataskaitų neatitinka 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 537/2014 dėl konkrečių viešojo intereso įmonių teisės aktų nustatyto audito reikalavimų, kuriuo panaikinamas Komisijos sprendimas 2005/909/EB 10 straipsnio reikalavimų.  
UAB „Main Financial Solutions“ AVNT direktoriaus 2023 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. V3-3 „Dėl poveikio priemonės ir nurodymo skyrimo“ pareikštas įspėjimas UAB „Main Financial Solutions“ ir nurodyta atsižvelgti į finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimo ataskaitoje AVNT pateiktas rekomendacijas ir jas įgyvendinti per pagrįstą tinkamą laikotarpį, bet ne vėliau kaip iki 2023 m. birželio 30 d.  
Auditorius Linas Norkaitis AVNT direktoriaus 2023 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. V3-2 „Dėl poveikio priemonės ir nurodymo skyrimo“ pareikštas įspėjimas ir pavesta iki 2023 m. gruodžio 31 d. papildomai kelti profesinę kvalifikaciją – dalyvauti 4 akademinių valandų trukmės auditoriaus kvalifikacijos kėlimo kursuose audito dokumentavimo tema ir apie nurodymo įvykdymą informuoti LAR.  
Auditorius Arūnas Katinas AVNT direktoriaus 2023 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. V3-1 „Dėl nurodymo skyrimo“ auditoriui Arūnui Katinui skirtas nurodymas – iki 2023 m. gruodžio 31 d. papildomai kelti profesinę kvalifikaciją – dalyvauti 4 akademinių valandų trukmės auditoriaus kvalifikacijos kėlimo kursuose audito dokumentavimo tema ir apie nurodymo įvykdymą informuoti LAR.  
Auditorė Džiuljeta Cibauskaitė AVNT direktoriaus 2022 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. V3-25 „Dėl nurodymo skyrimo“ auditorei Džiuljetai Cibauskaitei skirtas nurodymas iki 2023 m. gruodžio 31 d. papildomai kelti profesinę kvalifikaciją – dalyvauti 4 akademinių valandų trukmės auditoriaus kvalifikacijos kėlimo kursuose auditoriaus išvados tema ir apie nurodymo įvykdymą informuoti Kokybės kontrolės komitetą.  
Auditorius Virginijus Saldukas AVNT direktoriaus 2022 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. V3-24 „Dėl nurodymo skyrimo“ auditoriui Virginijui Saldukui skirtas nurodymas iki 2023 m. gruodžio 31 d. papildomai kelti profesinę kvalifikaciją – dalyvauti 4 akademinių valandų trukmės auditoriaus kvalifikacijos kėlimo kursuose auditoriaus išvados tema ir apie nurodymo įvykdymą informuoti Kokybės kontrolės komitetą.  
Auditorė Irena Vasilenko AVNT direktoriaus 2022 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. V3-23 „Dėl nurodymo skyrimo“ auditorei Irenai Vasilenko skirtas nurodymas iki 2023 m. gruodžio 31 d. papildomai kelti profesinę kvalifikaciją – dalyvauti  4 akademinių valandų trukmės auditoriaus kvalifikacijos kėlimo kursuose auditoriaus išvados tema ir apie nurodymo įvykdymą informuoti Kokybės kontrolės komitetą.  
Apskaitos ir kontrolės uždarajai akcinei bendrovei „AUDITAS“ AVNT direktoriaus 2022 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. V3-22 „Dėl nurodymo skyrimo“ Apskaitos ir kontrolės uždarajai akcinei bendrovei „AUDITAS“ paskirtas nurodymas - ne vėliau kaip iki 2022-11-30 ištaisyti tikrinimo metu nustatytus jos vidaus kokybės kontrolės sistemos trūkumus dėl Įstatymo 37 straipsnio 1 dalies, 38 straipsnio 2 punkto, 1-ojo TKKS 35 dalies, 46 dalies, 48 dalies a) punkto, Pareigų ir atsakomybės pasidalijimo aprašo 6 ir  8 dalių nesilaikymo, šių trūkumų ištaisymo planą suderinant su AVNT, ir AVNT kontroliuojant šio nurodymo įvykdymą, be to, kitas finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimo ataskaitoje pateiktas rekomendacijas įgyvendinti per pagrįstą tinkamą laikotarpį, atsižvelgiant į pateiktų pastabų ir rekomendacijų pobūdį (reikiamus audito įmonės vidaus politikų ir procedūrų reglamentavimo patikslinimus atlikti ne vėliau kaip per 6 mėn., kitas rekomendacijas įgyvendinti galimu anksčiausiu laikotarpiu konkrečiomis aplinkybėmis).  
Auditorė Laima Adamonienė  AVNT direktoriaus 2022 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. V3-21 „Dėl nurodymo ir poveikio priemonės skyrimo“ auditorei Laimai Adamonienei paskirta poveikio priemonė - įspėjimas ir nurodymas - iki 2022 m. gruodžio 31 d. išklausyti 16 auditoriaus kvalifikacijos kėlimo kursų valandų tomis temomis, kuriose buvo nustatyta trūkumų atliekant finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimą bei apie nurodymo įvykdymą informuoti Kokybės kontrolės komitetą.   AVNT direktorius įvertinęs Lietuvos auditorių rūmų 2023 m. sausio 25 d. raštą Nr. 1.9-S0117, kuriame nurodyta, kad auditorė Laima Adamonienė išklausė 8 auditoriaus kvalifikacijos kėlimo kursų valandas, 2023 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V3-10 auditorei Laimai Adamonienei skyrė papildomą terminą nurodymui įvykdyti – iki 2023 m. gruodžio 31 d. išklausyti 8 neišklausytas auditoriaus kvalifikacijos kėlimo kursų valandas.  
Arūno Vitkevičiaus individuali audito įmonė AVNT direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. V3-20 „Dėl nurodymų ir poveikio priemonės skyrimo“ Arūno Vitkevičiaus individualiai audito įmonei paskirtas nurodymas ne vėliau kaip iki 2022 m. spalio 31 d. ištaisyti tikrinimo metu nustatytus jos vidaus kokybės kontrolės sistemos trūkumus dėl 1-ojo TKKS 29 ir 46 dalių nesilaikymo, šių trūkumų ištaisymo planą suderinant su AVNT, ir AVNT kontroliuojant šio nurodymo įvykdymą.  
Auditorė Irena Ramanauskienė AVNT direktoriaus 2022 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. V3-17 „Dėl nurodymo ir poveikio priemonės skyrimo“ sustabdytas auditorės Irenos Ramanauskienės auditoriaus pažymėjimo galiojimas ir pavesta auditorei perlaikyti audito kvalifikacinį egzaminą per ne ilgesnį nei 3 metų laikotarpį  nuo AVNT direktoriaus įsakymo įsigaliojimo dienos.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2022 m. spalio 28 d. priėmė nutartį, kuria sustabdė AVNT direktoriaus 2022 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. V3-17 „Dėl nurodymo ir poveikio priemonės skyrimo“ punkto dėl auditorės Irenos Ramanauskienės auditoriaus pažymėjimo galiojimą sustabdymo ir pavedimo auditorei Irenai Ramanauskienei perlaikyti audito kvalifikacinį egzaminą per ne ilgesnį negu 3 metų laikotarpį nuo įsakymo įsigaliojimo dienos, galiojimą iki bus priimtas galutinis sprendimas dėl įsakymo teisėtumo.

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2022 m. liepos 15 d. nutartimi priimtas 2022 m. liepos 14 d. teisme gautas pareiškėjos  auditorės Irenos Ramanauskienės skundas.

Auditorė Irena Ramanauskienė AVNT direktoriaus 2022 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. V3-17 „Dėl nurodymo ir poveikio priemonės skyrimo“ buvo pareikšta, kad auditorės Irenos Ramanauskienės auditoriaus išvados dėl uždarosios akcinės bendrovės „SUMEDA“ 2020 metų konsoliduotų finansinių ataskaitų, dėl uždarosios akcinės bendrovės „SUMEDA“ 2020 metų atskirųjų finansinių ataskaitų ir dėl viešosios įstaigos Vilkaviškio ligoninė 2020 metų finansinių ataskaitų neatitinka Audito įstatymo 35 straipsnyje nustatytų reikalavimų.  
Irenos Ramanauskienės audito įmonė

AVNT direktoriaus 2022 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. V3-17 „Dėl nurodymo ir poveikio priemonės skyrimo“ Irenos Ramanauskienės audito įmonei, veikiančiai kaip audito įmonė, skirtas nurodymas: per 3 mėnesius parengti ir pateikti Kokybės kontrolės komitetui derinimui trūkumų ištaisymo planą, kuriame turi būti numatytos priemonės, užtikrinančios, kad Irenos Ramanauskienės audito įmonėje būtų laikomasi 1–ojo TKKS 32 punkto reikalavimo, jog audito įmonė turi įdiegti politiką ir procedūras, skirtas suteikti pakankamą užtikrinimą, kad užduotys yra atliekamos pagal profesinius standartus ir taikomus teisinius bei priežiūros reikalavimus ir, kad audito įmonė ar užduoties partneris parengia ataskaitas, tinkamas pagal aplinkybes ir 1-ojo TKKS 48 punkto reikalavimo, jog audito įmonė turi įdiegti stebėsenos procesą, skirtą suteikti pakankamą užtikrinimą, kad politika ir procedūros, susijusios su kokybės kontrolės sistema, yra tinkamos, pakankamos ir veikia efektyviai; per 3 mėnesius įgyvendinti trūkumų ištaisymo plane numatytas priemones; per 4 mėnesius informuoti Kokybės kontrolės komitetą apie šio nurodymo vykdymą.

 
Auditorė Egidija Marija Baležentienė AVNT direktoriaus 2022 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. V3-10 „Dėl nurodymo ir poveikio priemonės skyrimo“ auditorei Egidijai Marijai Baležentienei paskirta poveikio priemonė – įspėjimas.  
Auditorius Aleksandr Kaveckij AVNT direktoriaus 2021 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V3-14 „Dėl poveikio priemonės skyrimo“ sustabdytas auditoriaus Aleksandr Kaveckij auditoriaus pažymėjimo galiojimas ir pavesta auditoriui Aleksandr Kaveckij perlaikyti audito kvalifikacinį egzaminą per ne ilgesnį negu 2 metų laikotarpį nuo AVNT direktoriaus įsakymo įsigaliojimo dienos. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2022 m. sausio 27 d. nutartimi priimtas 2022 m. sausio 19 d. teisme gautas pareiškėjų audito įmonės UAB „Avantus“ ir auditoriaus Aleksandr Kaveckij skundas.
Auditorė Loreta Balčiuvienė AVNT direktoriaus 2021 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V3-11 „Dėl nurodymo ir poveikio priemonės skyrimo“ auditorei Loretai Balčiuvienei paskirta poveikio priemonė įspėjimas  
Auditorius Robertas Kaliatka AVNT direktoriaus 2021 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V3-5 „Dėl nurodymo ir poveikio priemonės skyrimo“ auditoriui Robertui Kaliatkai paskirta poveikio priemonė –įspėjimas.  
Audito įmonė UAB „EUROAUDITAS“ AVNT direktoriaus 2021 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V3-5 „Dėl nurodymo ir poveikio priemonės skyrimo“ pritarta Lietuvos auditorių rūmų siūlymui – skirti audito įmonei UAB „EUROAUDITAS“ nurodymą – iki 2021 m. birželio 1 d. parengti ir pateikti Kokybės kontrolės komitetui derinti trūkumų ištaisymo planą, kuriame turi būti numatytos priemonės, užtikrinančios, kad audito įmonėje UAB „EUROAUDITAS“ būtų laikomasi 1-ojo TKKS 24, 32, 48, 57 punktų reikalavimų. Be to, nurodyta audito įmonei UAB „EUROAUDITAS“ įgyvendinti trūkumų ištaisymo plane numatytas priemones ir iki 2021 m. rugsėjo 1 d. informuoti Kokybės kontrolės komitetą apie šio nurodymo vykdymą ir papildomai pateikti audito įmonės atsakingų asmenų rašytinius patvirtinimus, kad jie atitinka nepriklausomumo politiką ir procedūras, taip pat pateikti dokumentus, įrodančius įvykdytą stebėsenos įtraukiant užbaigtų užduočių patikrinimą procedūrą. Minėtu įsakymu taip pat priimtas sprendimas įtraukti audito įmonę UAB „EUROAUDITAS“ ir auditorių Robertą Kaliatką į 2021 m. peržiūrų planą.  
Audito įmonė UAB „JJ Auditas“ AVNT direktoriaus 2021 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V3-4 „Dėl nurodymo skyrimo“ pritarta Lietuvos auditorių rūmų siūlymui – skirti audito įmonei UAB „JJ Auditas“ nurodymą – iki 2021 m. birželio 1 d. parengti ir pateikti Kokybės kontrolės komitetui derinti trūkumų ištaisymo planą, kuriame turi būti numatyta, kad audito įmonė UAB „JJ Auditas“ atnaujins savo kokybės kontrolės vadovą ir užduočių atlikimo metodiką taip, jog minėti dokumentai atitiktų 1-ojo TKKS, tarptautinių audito standartų nuostatas ir vykdomas audito procedūras. Be to, turi būti numatytos priemonės, užtikrinančios, kad audito įmonėje UAB „JJ Auditas“ būtų laikomasi 1– ojo TKKS 32, 48, 53 punktų reikalavimų, audito įmonei UAB „JJ Auditas“ įgyvendinti trūkumų ištaisymo plane numatytas priemones ir iki 2021 m. rugsėjo 1 d. informuoti Kokybė kontrolės komitetą apie šio nurodymo vykdymą ir papildomai pateikti dokumentus apie audito įmonėje UAB „JJ Auditas“ įvykdytą stebėsenos įtraukiant užbaigtų užduočių patikrinimą procedūrą, kuri neprieštarautų 1– ojo TKKS reikalavimams.  
Audito įmonė UAB „DVEJYBINĖ SISTEMA“ AVNT direktoriaus 2021 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. V3-2 „Dėl nurodymo skyrimo“ pritarta Lietuvos auditorių rūmų siūlymui – skirti audito įmonei UAB „DVEJYBINĖ SISTEMA“ nurodymą – iki 2021 m. birželio 1 d. parengti ir pateikti Kokybės kontrolės komitetui derinti trūkumų ištaisymo planą, kuriame turi būti numatytos priemonės, užtikrinančios, kad audito įmonėje UAB „DVEJYBINĖ SISTEMA“ būtų laikomasi 1-ojo TKKS 48  ir 53 punktų reikalavimo, įgyvendinti trūkumų ištaisymo plane numatytas priemones ir iki 2021 m. rugsėjo 1 d. informuoti Kokybės kontrolės komitetą apie šio nurodymo vykdymą ir papildomai pateikti dokumentus, įrodančius kad audito įmonėje UAB „DVEJYBINĖ SISTEMA“ atlikta stebėsena įtraukiant užbaigtų užduočių patikrinimo procedūrą, kuri neprieštarautų 1– ojo TKKS reikalavimams.  
UAB „Pietų auditas ir apskaita“ AVNT 2020 m. kovo 19 d. direktoriaus įsakymu Nr. V3-7 ,,Dėl nurodymo skyrimo“ pritarta Lietuvos auditorių rūmų siūlymui – audito įmonei UAB „Pietų auditas ir apskaita“ atlikti stebėsenos procedūrą bei iki 2020 m. rugsėjo 14 d. pateikti Kokybės kontrolės komitetui ataskaitą apie stebėsenos proceso įvykdymą.  
Uždaroji akcinė bendrovė „Audista“ AVNT 2020 m. vasario 27 d. direktoriaus įsakymu Nr. V3-5 ,,Dėl nurodymo skyrimo“ pritarta Lietuvos auditorių rūmų siūlymui – nurodyti audito įmonei uždarajai akcinei bendrovei „Audista“ peržiūrėti audito įmonėje uždaroje akcinėje bendrovėje „Audista“ patvirtintą Kokybės kontrolės vadovą, kad jis užtikrintų, jog audito įmonė yra įdiegusi stebėsenos procesą, skirtą suteikti pakankamą užtikrinimą, kad politika ir procedūros, susijusios su kokybės kontrolės sistema, yra tinkamos, pakankamos ir veikia efektyviai ir įdiegti politiką ir procedūras, skirtas suteikti pakankamą užtikrinimą, kad užduotys yra atliekamos pagal profesinius standartus ir taikomus teisinius bei priežiūros reikalavimus ir informuoti iki 2020 m. rugsėjo 15 d. Kokybės kontrolės komitetą apie nurodymo vykdymą bei pateikti ataskaitą apie 2020 m. stebėsenos proceso įvykdymą.  
UAB „Audito firma Lanija“ AVNT 2020 m. vasario 27 d. direktoriaus įsakymu Nr. V3-3 ,,Dėl nurodymo skyrimo“ pritarta Lietuvos auditorių rūmų siūlymui – nurodyti audito įmonei UAB „Audito firma Lanija“ pilnai įdiegti įmonėje kokybės kontrolės sistemą ir iki 2020 m. rugsėjo 14 d. raštu informuoti Kokybės kontrolės komitetą apie šio nurodymo įvykdymą, t. y. nurodant kokią politiką ir procedūras yra nustačiusi audito įmonė įgyvendindama visus 1-ojo TKKS „Audito įmonių, atliekančių finansinių ataskaitų auditą ir peržiūrą bei vykdančių kitas užtikrinimo ir susijusių paslaugų užduotis, kokybės kontrolė“ nurodytus kokybės kontrolės sistemos elementus, kaip ši politika ir procedūros buvo dokumentuotos, kokiu periodiškumu ši kontrolė bus vykdoma.  
Uždaroji akcinė bendrovė „Valskaita“ AVNT 2020 m. vasario 27 d. direktoriaus įsakymu Nr. V3-4 ,,Dėl nurodymo skyrimo“ pritarta Lietuvos auditorių rūmų siūlymui – audito įmonei uždarajai akcinei bendrovei „Valskaita“ atlikti stebėsenos procedūrą ir iki 2020 m. rugsėjo 14 d. pateikti Kokybės kontrolės komitetui ataskaitą apie stebėsenos proceso įvykdymą.  
Uždaroji akcinė bendrovė „E. Mordas ir partneriai“ AVNT 2020 m. vasario 3 d. direktoriaus įsakymu Nr. V3-2 „Dėl nurodymo ir poveikio priemonės skyrimo“ pareikštas audito įmonei UAB „E. Mordas ir partneriai“ įspėjimas.  
Auditorė Birutė Stankevičienė AVNT direktoriaus 2019 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V3-20 „Dėl poveikio priemonės skyrimo“ auditorei Birutei Stankevičienei paskirta poveikio priemonė – įspėjimas.  
Audito įmonė uždaroji akcinė bendrovė „PricewaterhouseCoopers“ Tarnybos direktoriaus 2019 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. V3-17 „Dėl poveikio priemonių ir nurodymo skyrimo“ audito įmonei uždarajai akcinei bendrovei „PricewaterhouseCoopers“ paskirta poveikio priemonė – įspėjimas.  
Auditorius Vytenis Lazauskas AVNT direktoriaus 2019 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. V3-17 „Dėl poveikio priemonių ir nurodymo skyrimo“ auditoriui Vyteniui Lazauskui paskirta poveikio priemonė – įspėjimas.  
Antanas Šiupienius 2019 m. rugpjūčio 30 d. Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V3-16 ,,Dėl auditoriaus pažymėjimo galiojimo panaikinimo“ panaikintas auditoriaus Antano Šiupieniaus (auditoriaus pažymėjimo Nr. 000278) auditoriaus pažymėjimo galiojimas.  
Auditorė Birutė Stankevičienė Tarnybos 2019 m. gegužės 16 d. direktoriaus įsakymu Nr. V3-12 ,,Dėl nurodymo ir poveikio priemonės skyrimo“ pritarta Lietuvos auditorių rūmų siūlymui – pareikšti auditorei Birutei Stankevičienei įspėjimą.  
Auditorius Remigijus Kešys AVNT 2019 m. balandžio 9 d. direktoriaus įsakymu Nr. V3-5 ,,Dėl nurodymo ir poveikio priemonės skyrimo“ pritarta Lietuvos auditorių rūmų siūlymui – pareikšti auditoriui Remigijui Kešiui įspėjimą.  
Auditorė Raisa Udalova Tarnybos 2018 m. gruodžio 6 d. direktoriaus įsakymu Nr. V3-26 „Dėl drausminės nuobaudos ir nurodymo skyrimo“ auditorei Raisai Udalovai pareikštas įspėjimas.  
Auditorius Dainius Vaičekonis Tarnybos 2018 m. gruodžio 6 d. direktoriaus įsakymu Nr. V3-25 „Dėl nurodymo ir drausminės nuobaudos skyrimo“ auditoriui Dainiui Vaičekoniui pareikštas įspėjimas.  
Auditorė Irena Ramanauskienė Tarnybos 2018 m. rugsėjo 11 d. direktoriaus įsakymu Nr. V3-17 „Dėl nurodymo ir drausminės nuobaudos skyrimo“ auditorei Irenai Ramanauskienei pareikštas įspėjimas.  
Auditorius Domantas Dabulis Tarnybos 2018 m. birželio 22 d. direktoriaus įsakymu Nr. V3-15 ,,Dėl poveikio priemonės skyrimo“ auditoriui Domantui Dabuliui paskirta poveikio priemonė – įspėjimas.  
Audito įmonė UAB ,,Revizorius“ grupė" Tarnybos 2018 m. gegužės 9 d. direktoriaus įsakymu Nr. V3-12 „Dėl nurodymų ir poveikio priemonės skyrimo“ audito įmonei UAB „Revizorius“ grupė paskirta poveikio priemonė – pareikštas įspėjimas.  

 

Informacija šioje skiltyje skelbiama nuo 2017 m. kovo 1 d.

Auditorė Raisa Udalova
Paskutinė atnaujinimo data: 2023-03-22