Viešai skelbiami nurodymai ir poveikio priemonės

Šioje skiltyje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo 58 straipsnio 3 dalimi, informacija apie skirtus nurodymus skelbiama tol, kol skirti nurodymai yra įvykdomi ir nuo poveikio priemonės paskyrimo praeina 5 metai. Atkreiptinas dėmesys, kad vadovaujantis minėto įstatymo 56 straipsnio 10 dalimi įspėjimas galioja vienus metus nuo jo paskyrimo.

 

Auditorius ir (ar) audito įmonė

Sprendimas

Skundai ir jų nagrinėjimo rezultatai

Auditorė Jurgita JundulienėAVNT direktoriaus 2024 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. V3-5 „Dėl poveikio priemonės ir nurodymų skyrimo“ auditorei Jurgitai Jundulienei paskirta poveikio priemonė – įspėjimas ir nurodymai: 1) iki 2024 m. gruodžio 31 d. dalyvauti 28 akademinių valandų trukmės auditoriaus kvalifikacijos kėlimo kursuose šiomis temomis: 8 akademinių valandų trukmės kursuose 1-ojo TKVS tema, 8 akademinių valandų trukmės kursuose audito įrodymų tema, 8 akademinių valandų trukmės kursuose dokumentavimo tema, 4 akademinių valandų trukmės kursuose 600-ojo TAS „Specialūs svarstymai – grupės finansinių ataskaitų auditas (įskaitant komponentų auditorių darbą)“ tema ir apie nurodymo įvykdymą informuoti Kokybės kontrolės komitetą; 2) įtraukti auditorę į 2026 metų finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūrų planą. 
UAB „JJ Auditas“AVNT direktoriaus 2024 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. V3-5 „Dėl poveikio priemonės ir nurodymų skyrimo“ UAB „JJ Auditas“ skirti nurodymai: 1) iki 2024 m. rugsėjo 1 d. sukurti, įdiegti ir naudoti finansinių ataskaitų audito, peržiūrų bei kitų užtikrinimo ir susijusių paslaugų užduočių kokybės valdymo sistemą, kuri atitiktų 1-ojo TKVS ir 2-ojo TKVS reikalavimus bei iki nurodytos datos informuoti Kokybės kontrolės komitetą apie šio nurodymo vykdymą; 2) įtraukti UAB „JJ Auditas“ į 2026 metų finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūrų planą. 
Uždaroji akcinė bendrovė „Valskaita“AVNT direktoriaus 2023 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V3-29 „Dėl poveikio priemonės ir nurodymo skyrimo“ uždarajai akcinei bendrovei „Valskaita“ paskirta poveikio priemonė - įspėjimas.  
Auditorė Valerija ŠimkienėAVNT direktoriaus 2023 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V3-28 „Dėl poveikio priemonės ir nurodymo skyrimo“ sustabdytas auditorės Valerijos Šimkienės auditoriaus pažymėjimo galiojimas ir pavesta auditorei perlaikyti audito kvalifikacinį egzaminą per ne ilgesnį negu 3 metų laikotarpį nuo šio įsakymo įsigaliojimo dienos. 
Auditorė Onutė AugonienėAVNT direktoriaus 2023 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V3-27 „Dėl poveikio priemonės ir nurodymo skyrimo“ auditorei Onutei Augonienei paskirta poveikio priemonė - įspėjimas. 
Auditorius Dainius VaičekonisAVNT direktoriaus 2023 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V3-22 „Dėl nurodymo skyrimo“ nurodyta auditoriui Dainiui Vaičekoniui papildomai kelti profesinę kvalifikaciją – iki 2024-12-31 dalyvauti 12 akademinių valandų trukmės auditoriaus kvalifikacijos kėlimo kursuose: 8 akademinių valandų trukmės kursuose įstatymų ir teisės aktų įvertinimo, atliekant finansinių ataskaitų auditą tema ir 4 akademinių valandų trukmės kursuose audito įrodymų tema bei apie nurodymo įvykdymą informuoti Kokybės kontrolės komitetą. 
Auditorė Dalia VinauskienėAVNT direktoriaus 2023 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. V3-17 „Dėl nurodymų ir poveikio priemonės skyrimo“ paskirta auditorei Daliai Vinauskienei poveikio priemonė – įspėjimas.  
Uždaroji akcinė bendrovė „Audista“AVNT direktoriaus 2023 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. V3-14 „Dėl nurodymo ir poveikio priemonės skyrimo“ nurodyta uždarajai akcinei bendrovei „Audista“ iki 2023 m. rugpjūčio 1 d. parengti ir pateikti Kokybės kontrolės komitetui derinti trūkumų ištaisymo planą, kuriame turi būti numatytos priemonės, įgyvendinančios uždarosios akcinės bendrovės „Audista“ audito kokybės peržiūros ataskaitoje pateiktas auditoriaus kontrolieriaus rekomendacijas, atsižvelgiant į 1-ojo ir 2-ojo tarptautinių kokybės valdymo standartų nuostatas, įgyvendinti trūkumų ištaisymo plane numatytas priemones ir iki 2023 m. spalio 1 d. informuoti Kokybės kontrolės komitetą apie šio nurodymo vykdymą. 
Auditorė 
Kristina Motiejaitienė
AVNT direktoriaus 2023 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. V3-14 „Dėl nurodymo ir poveikio priemonės skyrimo“ sustabdytas auditorės Kristinos Motiejaitienės auditoriaus pažymėjimo galiojimas ir pavesta auditorei Kristinai Motiejaitienei perlaikyti audito kvalifikacinį egzaminą per ne ilgesnį negu 3 metų laikotarpį nuo šio įsakymo įsigaliojimo dienos. 
Auditorė 
Kristina Motiejaitienė
AVNT direktoriaus 2023 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. V3-14 „Dėl nurodymo ir poveikio priemonės skyrimo“ pareikšta, kad auditorės Kristinos Motiejaitienės auditoriaus išvados dėl UAB „Petva Truck service“ 2021 metų finansinių ataskaitų ir akcinės bendrovės „Pakaita“ 2021 metų finansinių ataskaitų neatitinka Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo 35 straipsnyje nustatytų reikalavimų. 
Lino Bružo audito įmonė „Finansų linija“AVNT direktoriaus 2023 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. V3-13 „Dėl nurodymų skyrimo“ nurodyta Lino Bružo audito įmonei „Finansų linija“ parengti užduočių atlikimo metodikos atnaujinimo, atsižvelgiant į auditoriaus Lino Bružo finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūros ataskaitoje auditorės kontrolierės konstatuotus auditoriaus Lino Bružo finansinių ataskaitų audito kokybės trūkumus, planą, atsižvelgiant į 2023 m. vasario 24 d. vykusiame Kokybės kontrolės komiteto posėdyje teiktą rekomendaciją, jį įgyvendinti ir apie minėto plano įgyvendinimą informuoti Kokybės kontrolės komitetą iki 2023 m. spalio 1 d. 
Auditorius Linas Bružas

AVNT direktoriaus 2023 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. V3-13 „Dėl nurodymų skyrimo“ nurodyta Linui Bružui papildomai kelti profesinę kvalifikaciją – iki 2023 m. gruodžio 31 d. dalyvauti 12 akademinių valandų trukmės auditoriaus kvalifikacijos kėlimo kursuose šiomis temomis: 8 akademinių valandų trukmės kursuose dokumentavimo tema ir 4 akademinių valandų trukmės kursuose auditoriaus išvados tema ir apie nurodymo įvykdymą informuoti Kokybės kontrolės komitetą.

AVNT direktorius įvertinęs Lietuvos auditorių rūmų 2024 m. vasario 1 d. raštą Nr. 1.9-S144, kuriame nurodyta, kad auditorius Linas Bružas dalyvavo 8 akademinių valandų trukmės kursuose auditoriaus išvados tema, 2024 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. V3-6 auditoriui Linui Bružui skyrė papildomą terminą nurodymui įvykdyti – iki 2024 m. gruodžio 31 d. dalyvauti 8 akademinių valandų trukmės nedalyvautuose auditoriaus kvalifikacijos kėlimo kursuose dokumentavimo tema.

 
Kristinos Miknienės audito įmonėAVNT direktoriaus 2023 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. V3-12 „Dėl nurodymų skyrimo“ nurodyta Kristinos Miknienės audito įmonei iki 2023 m. birželio 1 d. parengti ir pateikti derinti Kokybės kontrolės komitetui trūkumų ištaisymo planą, kuriame turi būti numatytos priemonės, įgyvendinančios Kristinos Miknienės audito įmonės finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūros ataskaitoje pateiktas auditoriaus kontrolieriaus rekomendacijas, atsižvelgdamai į 1-ojo ir 2-ojo tarptautinių kokybės valdymo standartų nuostatas, įgyvendinti trūkumų ištaisymo plane numatytas priemones ir iki 2023 m. rugsėjo 1 d. informuoti Kokybės kontrolės komitetą apie šio nurodymo vykdymą. 
UAB „Audito sprendimai“AVNT direktoriaus 2023 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. V3-11 „Dėl nurodymo skyrimo“ nurodyta UAB „Audito sprendimai“ iki 2023 m. balandžio 30 d. parengti ir pateikti AVNT trūkumų ištaisymo planą, kuris užtikrintų, kad audito įmonė įdiegtų naują kokybės valdymo politikos arba procedūrų sistemą, skirtą suteikti pakankamą užtikrinimą, kad politika ir procedūros, susijusios su kokybės valdymo sistema, yra tinkamos, 2 pakankamos ir veikia efektyviai, ir įdiegtų politiką ir procedūras, pagal kurias būtų reikalaujama užtikrinti tinkamą dokumentavimą, kuris suteiktų įrodymų dėl kiekvieno kokybės valdymo sistemos elemento veikimo, ir iki 2023 m. birželio 1 d. įgyvendinti priemonių plane numatytas priemones, ir informuoti AVNT apie šio priemonių plano įgyvendinimo įvykdymą. 
UAB „Finansinių ataskaitų analizė“AVNT direktoriaus 2023 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V3-9 „Dėl nurodymo ir poveikio priemonių skyrimo“ pareikštas įspėjimas UAB „Finansinių ataskaitų analizė“ ir nurodyta UAB „Finansinių ataskaitų analizė“ iki 2023 m. balandžio 1 d. parengti ir pateikti AVNT trūkumų ištaisymo planą, kuris užtikrintų, kad audito įmonė įdiegtų naują kokybės vadybos politikos arba procedūrų sistemą, skirtą suteikti pakankamą užtikrinimą, kad politika ir procedūros, susijusios su kokybės vadybos sistema, yra tinkamos, pakankamos ir veikia efektyviai, ir įdiegtų politiką ir procedūras, pagal kurias būtų reikalaujama užtikrinti tinkamą dokumentavimą, kuris suteiktų įrodymų dėl kiekvieno kokybės vadybos sistemos elemento veikimo ir iki 2023 m. birželio 1 d. įgyvendinti priemonių plane numatytas priemones ir informuoti AVNT apie šio priemonių plano įgyvendinimo įvykdymą. 
Auditorius Remigijus KešysAVNT direktoriaus 2023 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V3-9 „Dėl nurodymo ir poveikio priemonių skyrimo“ sustabdytas auditoriaus Remigijaus Kešio auditoriaus pažymėjimo galiojimas ir pavesta auditoriui Remigijui Kešiui perlaikyti audito kvalifikacinį egzaminą per ne ilgesnį negu 2 metų laikotarpį nuo šio įsakymo įsigaliojimo dienos. 
Auditorius Remigijus KešysAVNT direktoriaus 2023 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V3-9 „Dėl nurodymo ir poveikio priemonių skyrimo“ pareikšta, kad auditoriaus Remigijaus Kešio auditoriaus išvada dėl uždarosios akcinės bendrovės „Neringos energija“ 2020 m. finansinių ataskaitų neatitinka Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo 35 straipsnyje nustatytų reikalavimų, o auditoriaus išvada dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ 2018 m. finansinių ataskaitų neatitinka 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 537/2014 dėl konkrečių viešojo intereso įmonių teisės aktų nustatyto audito reikalavimų, kuriuo panaikinamas Komisijos sprendimas 2005/909/EB 10 straipsnio reikalavimų. 
UAB „Main Financial Solutions“AVNT direktoriaus 2023 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. V3-3 „Dėl poveikio priemonės ir nurodymo skyrimo“ pareikštas įspėjimas UAB „Main Financial Solutions“ ir nurodyta atsižvelgti į finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimo ataskaitoje AVNT pateiktas rekomendacijas ir jas įgyvendinti per pagrįstą tinkamą laikotarpį, bet ne vėliau kaip iki 2023 m. birželio 30 d. 
Auditorius Linas NorkaitisAVNT direktoriaus 2023 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. V3-2 „Dėl poveikio priemonės ir nurodymo skyrimo“ auditoriui Linui Norkaičiui paskirta poveikio priemonė - įspėjimas.  
Auditorė Džiuljeta CibauskaitėAVNT direktoriaus 2022 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. V3-25 „Dėl nurodymo skyrimo“ auditorei Džiuljetai Cibauskaitei skirtas nurodymas iki 2023 m. gruodžio 31 d. papildomai kelti profesinę kvalifikaciją – dalyvauti 4 akademinių valandų trukmės auditoriaus kvalifikacijos kėlimo kursuose auditoriaus išvados tema ir apie nurodymo įvykdymą informuoti Kokybės kontrolės komitetą. 
Auditorius Virginijus SaldukasAVNT direktoriaus 2022 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. V3-24 „Dėl nurodymo skyrimo“ auditoriui Virginijui Saldukui skirtas nurodymas iki 2023 m. gruodžio 31 d. papildomai kelti profesinę kvalifikaciją – dalyvauti 4 akademinių valandų trukmės auditoriaus kvalifikacijos kėlimo kursuose auditoriaus išvados tema ir apie nurodymo įvykdymą informuoti Kokybės kontrolės komitetą. 
Auditorė Irena VasilenkoAVNT direktoriaus 2022 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. V3-23 „Dėl nurodymo skyrimo“ auditorei Irenai Vasilenko skirtas nurodymas iki 2023 m. gruodžio 31 d. papildomai kelti profesinę kvalifikaciją – dalyvauti  4 akademinių valandų trukmės auditoriaus kvalifikacijos kėlimo kursuose auditoriaus išvados tema ir apie nurodymo įvykdymą informuoti Kokybės kontrolės komitetą. 
Auditorė Laima Adamonienė AVNT direktoriaus 2022 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. V3-21 „Dėl nurodymo ir poveikio priemonės skyrimo“ auditorei Laimai Adamonienei paskirta poveikio priemonė - įspėjimas. 
Auditorius Arūnas VitkevičiusAVNT direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. V3-20 „Dėl nurodymų ir poveikio priemonės skyrimo“ auditoriui Arūnui Vitkevičiui paskirta poveikio priemonė – įspėjimas. 
Auditorė Irena RamanauskienėAVNT direktoriaus 2022 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. V3-17 „Dėl nurodymo ir poveikio priemonės skyrimo“ sustabdytas auditorės Irenos Ramanauskienės auditoriaus pažymėjimo galiojimas ir pavesta auditorei perlaikyti audito kvalifikacinį egzaminą per ne ilgesnį nei 3 metų laikotarpį  nuo AVNT direktoriaus įsakymo įsigaliojimo dienos.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2022 m. spalio 28 d. priėmė nutartį, kuria sustabdė AVNT direktoriaus 2022 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. V3-17 „Dėl nurodymo ir poveikio priemonės skyrimo“ punkto dėl auditorės Irenos Ramanauskienės auditoriaus pažymėjimo galiojimą sustabdymo ir pavedimo auditorei Irenai Ramanauskienei perlaikyti audito kvalifikacinį egzaminą per ne ilgesnį negu 3 metų laikotarpį nuo įsakymo įsigaliojimo dienos, galiojimą iki bus priimtas galutinis sprendimas dėl įsakymo teisėtumo.

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2022 m. liepos 15 d. nutartimi priimtas 2022 m. liepos 14 d. teisme gautas pareiškėjos  auditorės Irenos Ramanauskienės skundas.

Auditorė Irena RamanauskienėAVNT direktoriaus 2022 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. V3-17 „Dėl nurodymo ir poveikio priemonės skyrimo“ buvo pareikšta, kad auditorės Irenos Ramanauskienės auditoriaus išvados dėl uždarosios akcinės bendrovės „SUMEDA“ 2020 metų konsoliduotų finansinių ataskaitų, dėl uždarosios akcinės bendrovės „SUMEDA“ 2020 metų atskirųjų finansinių ataskaitų ir dėl viešosios įstaigos Vilkaviškio ligoninė 2020 metų finansinių ataskaitų neatitinka Audito įstatymo 35 straipsnyje nustatytų reikalavimų. 
Irenos Ramanauskienės audito įmonė

AVNT direktoriaus 2022 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. V3-17 „Dėl nurodymo ir poveikio priemonės skyrimo“ Irenos Ramanauskienės audito įmonei, veikiančiai kaip audito įmonė, skirtas nurodymas: per 3 mėnesius parengti ir pateikti Kokybės kontrolės komitetui derinimui trūkumų ištaisymo planą, kuriame turi būti numatytos priemonės, užtikrinančios, kad Irenos Ramanauskienės audito įmonėje būtų laikomasi 1–ojo TKKS 32 punkto reikalavimo, jog audito įmonė turi įdiegti politiką ir procedūras, skirtas suteikti pakankamą užtikrinimą, kad užduotys yra atliekamos pagal profesinius standartus ir taikomus teisinius bei priežiūros reikalavimus ir, kad audito įmonė ar užduoties partneris parengia ataskaitas, tinkamas pagal aplinkybes ir 1-ojo TKKS 48 punkto reikalavimo, jog audito įmonė turi įdiegti stebėsenos procesą, skirtą suteikti pakankamą užtikrinimą, kad politika ir procedūros, susijusios su kokybės kontrolės sistema, yra tinkamos, pakankamos ir veikia efektyviai; per 3 mėnesius įgyvendinti trūkumų ištaisymo plane numatytas priemones; per 4 mėnesius informuoti Kokybės kontrolės komitetą apie šio nurodymo vykdymą.

 
Auditorė Egidija Marija BaležentienėAVNT direktoriaus 2022 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. V3-10 „Dėl nurodymo ir poveikio priemonės skyrimo“ auditorei Egidijai Marijai Baležentienei paskirta poveikio priemonė – įspėjimas. 
Auditorius Aleksandr KaveckijAVNT direktoriaus 2021 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V3-14 „Dėl poveikio priemonės skyrimo“ sustabdytas auditoriaus Aleksandr Kaveckij auditoriaus pažymėjimo galiojimas ir pavesta auditoriui Aleksandr Kaveckij perlaikyti audito kvalifikacinį egzaminą per ne ilgesnį negu 2 metų laikotarpį nuo AVNT direktoriaus įsakymo įsigaliojimo dienos.
AVNT direktoriaus 2023 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. V3-26 suteiktas auditoriui papildomas terminas audito kvalifikacinio egzamino perlaikymui – iki 2024 m. gruodžio 20 d. 
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2024 m. kovo 14 d. nutartimi atmetė UAB „Avantus“ ir auditoriaus Aleksandr Kaveckij apeliacinį skundą.
Auditorė Loreta BalčiuvienėAVNT direktoriaus 2021 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V3-11 „Dėl nurodymo ir poveikio priemonės skyrimo“ auditorei Loretai Balčiuvienei paskirta poveikio priemonė įspėjimas 
Auditorius Robertas KaliatkaAVNT direktoriaus 2021 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V3-5 „Dėl nurodymo ir poveikio priemonės skyrimo“ auditoriui Robertui Kaliatkai paskirta poveikio priemonė –įspėjimas. 
Audito įmonė UAB „JJ Auditas“AVNT direktoriaus 2021 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V3-4 „Dėl nurodymo skyrimo“ pritarta Lietuvos auditorių rūmų siūlymui – skirti audito įmonei UAB „JJ Auditas“ nurodymą – iki 2021 m. birželio 1 d. parengti ir pateikti Kokybės kontrolės komitetui derinti trūkumų ištaisymo planą, kuriame turi būti numatyta, kad audito įmonė UAB „JJ Auditas“ atnaujins savo kokybės kontrolės vadovą ir užduočių atlikimo metodiką taip, jog minėti dokumentai atitiktų 1-ojo TKKS, tarptautinių audito standartų nuostatas ir vykdomas audito procedūras. Be to, turi būti numatytos priemonės, užtikrinančios, kad audito įmonėje UAB „JJ Auditas“ būtų laikomasi 1– ojo TKKS 32, 48, 53 punktų reikalavimų, audito įmonei UAB „JJ Auditas“ įgyvendinti trūkumų ištaisymo plane numatytas priemones ir iki 2021 m. rugsėjo 1 d. informuoti Kokybė kontrolės komitetą apie šio nurodymo vykdymą ir papildomai pateikti dokumentus apie audito įmonėje UAB „JJ Auditas“ įvykdytą stebėsenos įtraukiant užbaigtų užduočių patikrinimą procedūrą, kuri neprieštarautų 1– ojo TKKS reikalavimams. 
Audito įmonė UAB „DVEJYBINĖ SISTEMA“AVNT direktoriaus 2021 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. V3-2 „Dėl nurodymo skyrimo“ pritarta Lietuvos auditorių rūmų siūlymui – skirti audito įmonei UAB „DVEJYBINĖ SISTEMA“ nurodymą – iki 2021 m. birželio 1 d. parengti ir pateikti Kokybės kontrolės komitetui derinti trūkumų ištaisymo planą, kuriame turi būti numatytos priemonės, užtikrinančios, kad audito įmonėje UAB „DVEJYBINĖ SISTEMA“ būtų laikomasi 1-ojo TKKS 48  ir 53 punktų reikalavimo, įgyvendinti trūkumų ištaisymo plane numatytas priemones ir iki 2021 m. rugsėjo 1 d. informuoti Kokybės kontrolės komitetą apie šio nurodymo vykdymą ir papildomai pateikti dokumentus, įrodančius kad audito įmonėje UAB „DVEJYBINĖ SISTEMA“ atlikta stebėsena įtraukiant užbaigtų užduočių patikrinimo procedūrą, kuri neprieštarautų 1– ojo TKKS reikalavimams. 
UAB „Pietų auditas ir apskaita“AVNT 2020 m. kovo 19 d. direktoriaus įsakymu Nr. V3-7 ,,Dėl nurodymo skyrimo“ pritarta Lietuvos auditorių rūmų siūlymui – audito įmonei UAB „Pietų auditas ir apskaita“ atlikti stebėsenos procedūrą bei iki 2020 m. rugsėjo 14 d. pateikti Kokybės kontrolės komitetui ataskaitą apie stebėsenos proceso įvykdymą. 
UAB „Audito firma Lanija“AVNT 2020 m. vasario 27 d. direktoriaus įsakymu Nr. V3-3 ,,Dėl nurodymo skyrimo“ pritarta Lietuvos auditorių rūmų siūlymui – nurodyti audito įmonei UAB „Audito firma Lanija“ pilnai įdiegti įmonėje kokybės kontrolės sistemą ir iki 2020 m. rugsėjo 14 d. raštu informuoti Kokybės kontrolės komitetą apie šio nurodymo įvykdymą, t. y. nurodant kokią politiką ir procedūras yra nustačiusi audito įmonė įgyvendindama visus 1-ojo TKKS „Audito įmonių, atliekančių finansinių ataskaitų auditą ir peržiūrą bei vykdančių kitas užtikrinimo ir susijusių paslaugų užduotis, kokybės kontrolė“ nurodytus kokybės kontrolės sistemos elementus, kaip ši politika ir procedūros buvo dokumentuotos, kokiu periodiškumu ši kontrolė bus vykdoma. 
Uždaroji akcinė bendrovė „E. Mordas ir partneriai“AVNT 2020 m. vasario 3 d. direktoriaus įsakymu Nr. V3-2 „Dėl nurodymo ir poveikio priemonės skyrimo“ pareikštas audito įmonei UAB „E. Mordas ir partneriai“ įspėjimas. 
Auditorė Birutė StankevičienėAVNT direktoriaus 2019 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V3-20 „Dėl poveikio priemonės skyrimo“ auditorei Birutei Stankevičienei paskirta poveikio priemonė – įspėjimas. 
Audito įmonė uždaroji akcinė bendrovė „PricewaterhouseCoopers“Tarnybos direktoriaus 2019 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. V3-17 „Dėl poveikio priemonių ir nurodymo skyrimo“ audito įmonei uždarajai akcinei bendrovei „PricewaterhouseCoopers“ paskirta poveikio priemonė – įspėjimas. 
Auditorius Vytenis LazauskasAVNT direktoriaus 2019 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. V3-17 „Dėl poveikio priemonių ir nurodymo skyrimo“ auditoriui Vyteniui Lazauskui paskirta poveikio priemonė – įspėjimas. 
Antanas Šiupienius2019 m. rugpjūčio 30 d. Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V3-16 ,,Dėl auditoriaus pažymėjimo galiojimo panaikinimo“ panaikintas auditoriaus Antano Šiupieniaus (auditoriaus pažymėjimo Nr. 000278) auditoriaus pažymėjimo galiojimas. 

 

Informacija šioje skiltyje skelbiama nuo 2017 m. kovo 1 d.

Atnaujinimo data: 2024-05-24