TVS 2011 ŽODYNĖLIS

A

All Risk Yield – pelningumas įvertinus rizikas

Kapitalizacijos daugikliui atvirkštinis dydis, dažniausiai išreiškiamas procentais.

Žr. Capitalisation Factor; Capitalisation rate; Reversionary Yield; Yield; Yield to Maturity

Annuity – anuitetas

Periodiškai visą sutarties galiojimo laiką arba nustatytą laiką mokamos įmokos ar gaunamos išmokos.

Appraisal – vertinimas

Žr. Valuation

Arbitrage Pricing Theory – arbitražinis įkainojimas

Nuosavo kapitalo sąnaudų keleriopas skaičiavimas, atsižvelgiant į kelis sistemos rizikos veiksnius.

Asset-Based Approach – turto skaičiavimo būdas

Verslo subjekto, verslo ar teisių į verslą vertės skaičiavimo būdas, grindžiamas atskirų turto ir įsipareigojimų grynųjų verčių sumavimu. Turtas ar įsipareigojimai vertinami taikant arba lyginamąjį, arba pajamų, arba išlaidų metodą.

Žr. IVS Framework

Žr. Summation Method

B

Basis of Value – vertės nustatymo pagrindas

Nuostata dėl pagrindinių vertės nustatymo prielaidų.

Beta – beta rodiklis

Akcijos sisteminės rizikos rodiklis, rodantis akcijos kainos polinkį koreliuoti su konkretaus indekso pokyčiu.

Blockage Discount – paketo nuolaida

Suma ar procentinė dalis, kurią rinkos dalyvis išskaičiuotų iš biržoje prekiaujamos akcijos dabartinės rinkos kainos atsižvelgdamas į paketo vienos akcijos vertės sumažėjimą, kai akcijų paketas dėl savo dydžio negali būti parduotas per priimtiną laiką esant normaliai prekybos apimčiai.

Book Value – balansinė vertė

Žr. Carrying amount

Business (Business Enterprise): 1. verslo subjektas

Prekybos, gamybos, paslaugų teikimo, investicinę (ar kelių šių rūšių) veiklą vykdantis subjektas;

2. verslas

Prekybos, gamybos, paslaugų teikimo, investicinė (ar kelių šių rūšių) veikla.

Business Risk – verslo rizika

Neapibrėžtumas dėl verslo subjekto numatytos būsimos grąžos, kylantis dėl įvairių veiksnių, išskyrus finansinį.

Žr. Financial Risk, Market Risk; Systemic Risk

C

Capital Asset Pricing Model (CAPM) – kapitalo įkainojimo modelis

Modelis, pagal kurį akcijų ar akcijų portfelio kapitalo kaina yra lygi nerizikingai palūkanų normai, pridėjus akcijų ar akcijų portfelio sistemos riziką atitinkantį rizikos priedą.

Capital Structure – kapitalo struktūra

Į verslo subjektą investuoto kapitalo sudėtis; skolos ir nuosavo kapitalo derinys.

Capitalisation:

1. kapitalizacija:

1) periodinių pajamų išreiškimas kapitalo verte;

2) išlaidų pripažinimas finansinėse ataskaitose finansiniu turtu, o ne periodinėmis išlaidomis;

2. Kapitalo struktūra (verslo subjekto).

Capitalisation Factor – kapitalizacijos daugiklis

Daugiklis, taikomas reprezentatyviąsias vieno laikotarpio pajamas išreiškiant kapitalo verte.

Žr. All Risks Yield; Capitalisation Rate; Yield

Capitalisation Rate – kapitalizacijos norma

Procentais išreikšta grąža, gauta kaip pajamos iš investicijų.

Žr. All Risks Yield; Capitalisation Factor; Yield

Carrying Amount – balansinė vertė

Vertė, kuria turtas yra pripažįstamas verslo subjekto finansinėse ataskaitose atėmus sukauptas nusidėvėjimo ir vertės sumažėjimo sumas.

Žr. Book Value

Cash Flows – pinigų srautai

Per tam tikrą laikotarpį turto, turto grupės ar verslo subjekto gaunami ir išleidžiami pinigai. (Terminas dažnai vartojamas su rūšiniais dėmenimis.)

Žr. Free Cash Flows to Equity; Free Cash Flows to the Firm; Nominal Cash Flows; Real Cash Flows

Contract Rent – sutartinė nuomos kaina

Nuomos sutartyje nustatyta nuomos kaina. Ji gali skirtis nuo nuomos rinkos vertės.

Žr. Market Rent

Contributory Asset Charges – papildomo turto išlaidos

Išlaidos, rodančios pagrįstą grąžą iš papildomo turto.

Žr. Contributory Assets; Excess Earnings Method; Multi-Period Excess Earnings Method

Contributory Asset – papildomas turtas

Materialusis ar nematerialusis turtas, naudojamas su vertinamu nematerialiuoju turtu susijusiems pinigų srautams kurti.

Žr. Contributory Asset Charge

Control Premium – kontrolės priedas

Turimas kontrolės teises atitinkanti suma ar procentinė dalis, kuria verslo subjekto kontrolinio akcijų paketo vertė viršija to paties akcijų skaičiaus nekontrolinio akcijų paketo vertę.

Cost Approach – išlaidų metodas

Vertinimo metodas, grindžiamas ekonomikos principu, kad pirkėjas už turtą nemokės daugiau, nei kainuotų nusipirkti ar pasigaminti kitą tokio pat naudingumo turtą.

Cost of Capital – kapitalo kaina

Numatoma grąžos norma rinkoje, reikalinga lėšoms tam tikrai investicijai pritraukti.

Current Assets – trumpalaikis turtas

Pinigai, pinigų ekvivalentai ir turtas, kuriuos pagrįstai tikimasi per vienus metus paversti grynaisiais pinigais vykdant įprastą verslo veiklą.

Žr. Current Liabilities

Current Liability – trumpalaikiai įsipareigojimai

Per vienus metus grąžintinos skolos ir vykdytini kiti įsipareigojimai.

Žr. Current Assets

D

Depreciated Replacement Cost Method – turto pakeitimo išlaidų atimant nusidėvėjimo vertę skaičiavimo būdas

Išlaidų metodo vertės skaičiavimo būdas, kuriuo turto vertė nustatoma iš apskaičiuotų turto pakeitimo sąnaudų atimant fizinio ir bet kokio kitokio nusidėvėjimo vertę.

Žr. Cost Approach, Economic Obsolescence; Functional Obsolesence, Obsolesence

Discount for Lack of Control – nuolaida dėl kontrolės trūkumo

Dėl kontrolės teisių ar jų dalies neturėjimo iš verslo subjekto 100 proc. nuosavo kapitalo proporcinės dalies vertės išskaičiuota suma ar procentinė dalis.

Žr. Control Premium

Discount Rate – diskonto norma

Grąžos norma, taikoma būsimų pinigų sumų ar pinigų srautų dabartinei vertei apskaičiuoti.

Discounted Cash Flow Method – diskontuotų pinigų srautų skaičiavimo būdas

Pajamų metodo skaičiavimo būdas, kuriuo būsimų pinigų srautų dabartinė vertė apskaičiuojama taikant diskonto normą.

E

Economic Life – ekonominis amžius

Laikotarpis, kuriuo turtas gali kurti ekonominę naudą vienam ar daugiau vartotojų.

Žr. Useful Life

Economic Obsolesence – ekonominis turto nuvertėjimas

Turto naudingumo sumažėjimas dėl išorinių veiksnių, ypač susijusių su turto sukuriamų produktų pasiūlos ir paklausos pokyčiais.

Žr. External Obsolesence, Functional Obsolesence, Obsolesence, Physical Obsolesence

Enterprise Value – verslo subjekto vertė

Bendra verslo subjekto nuosavo kapitalo vertė, pridėjus skolos ir su skola susijusių įsipareigojimų vertę ir atėmus tokiems įsipareigojimams vykdyti reikalingų pinigų ar pinigų ekvivalentų vertę.

Žr. Invested Capital

Entity Specific Factors – išskirtiniai verslo subjekto požymiai

Požymiai, būdingi konkrečiam verslo subjektui ir nebūdingi kitiems rinkos dalyviams.

Žr. IVS Framework

Equity – nuosavas kapitalas

Savininkui priklausanti turto ar verslo dalis, atskaičius visus įsipareigojimus.

Equity Instrument – nuosavo kapitalo finansinė priemonė

Sandoris, pagal kurį jo savininkui suteikiama teisė į verslo subjekto turtą, likusį atėmus visus įsipareigojimus.

Equity Risk Premium – nuosavo kapitalo rizikos priedas

Grąžos norma, pridedama prie nerizikingos palūkanų normos, siekiant parodyti papildomą su nuosavo kapitalo finansinėmis priemonėmis susijusią riziką, palyginti su nerizikingomis finansinėmis priemonėmis. Nuosavo kapitalo rizikos priedas yra nuosavo kapitalo kainos arba nuosavo kapitalo diskonto normos sudedamoji dalis.

Excess Earnings – perteklinės pajamos

Numatoma ekonominės naudos vertė, viršijanti pasirinkto pagrindinio turto (dažniausiai – grynojo materialiojo turto), naudojamo tai ekonominei naudai kurti, tinkamą grąžos normą.

Excess Earnings Method – perteklinių pajamų skaičiavimo būdas

Nematerialiojo turto teikiamos ekonominės naudos skaičiavimo būdas, kuriuo iš visų nematerialiojo turto naudojimo pinigų srautų atimami pinigų srautai, atitinkantys tikrąją nematerialųjį turtą papildančio materialiojo turto grąžą rinkoje.

Žr. Contributory Asset Charges, Greenfield Method, Multi-Period Excess Earnings Method

External Obsolesence – turto nuvertėjimas dėl išorinių veiksnių

Turto vertės sumažėjimą lemiantis jo naudingumo sumažėjimas dėl išorinių ekonominių ar jo buvimo vietos veiksnių.

Žr. Economic Obsolesence; Functional Obsolesence; Obsolesence, Physical Obsolesence.

External Valuer – išorės vertintojas

Vertintojas, kuris nėra turto savininko ar valdytojo darbuotojas.

F

Fair Value – tikroji vertė

1) Kaina, už kurią dvi nusimanančios šalys gali apsikeisti turtu ar įsipareigojimu ir kuri rodo atitinkamas toms šalims priklausančias turto dalis.

2) Sudarant finansines ataskaitas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus remiamasi kita apibrėžtimi (13-asis TAS): „kaina, kuri būtų gauta pardavus turtą arba sumokėta perdavus įsipareigojimą vykdant įprastinį rinkos dalyvių sandorį vertės nustatymo dieną“.

Kuo šios dvi apibrėžtys skiriasi ir kaip jos vartojamos, aptarta TVS pagrindų 39–43 dalyse ir 300-ojo TVS G1–G2 dalyse.

Fairness Opinion – nuomonė dėl kainos teisingumo

Nuomonė, ar už verslo subjekto pardavimą ar perdavimą gauta kaina yra teisinga akcijų turėtojų atžvilgiu.

Financial Instrument – finansinė priemonė

Sandoris, pagal kurį sukuriamos šalių teisės ir įsipareigojimai gauti ar mokėti grynuosius pinigus, kitokį finansinį atlygį arba kitokias nuosavo kapitalo finansines priemones.

Financial Reporting Standards – finansinės atskaitomybės standartai

Priimti ar pripažinti standartai, pagal kuriuos rengiamos periodinės verslo subjekto finansinės būklės ataskaitos.

Taip pat gali būti vadinami apskaitos standartais.

Žr. International Financial Reporting Standards

Financial Risk – finansinė rizika

Neapibrėžtumas dėl verslo subjekto numatytų būsimų veiklos rezultatų, kylantis dėl finansinių veiksnių.

Žr. Buisiness risk; Maket Risk, Systemic Risk

Financial Statement – finansinė ataskaita

Periodinė verslo subjekto finansinės būklės ataskaita.

Free Cash Flows to Equity – laisvieji pinigų srautai nuosavam kapitalui

Atlikus verslo subjekto veiklos finansavimo operacijas, reikiamas investicijas ir padidinus arba sumažinus finansavimą skolos priemonėmis likę pinigų srautai, skirti išmokoms akcininkams (dividendams).

Žr. Free Cash Flow to the Firm

Free Cash Flow to the Firm – laisvieji pinigų srautai verslo subjektui

Atlikus visas verslo subjekto veiklos finansavimo operacijas ir būtinąsias kapitalo investicijas likę pinigų srautai, skirti išmokoms akcininkams (dividendams) ir investuotojams į skolos priemones (pagrindinei sumai ir palūkanoms).

Žr. Free Cash Flow to Equity

Functional Obsolesence – funkcinis turto nuvertėjimas

Turto naudingumo sumažėjimas dėl nepakankamo turto veiksmingumo, palyginti su jį pakeičiančiu turtu.

Žr. Economic Obsolesence, External Obsolescence; Obsolesence, Physical Obsolescence

G

Going Concern – veiklą tęsti besitikintis verslo subjektas

Verslo subjektas, kuris tikisi tęsti veiklą artimiausioje ateityje.

Goodwill – prestižo vertė

Už verslo subjekto prestižą, neatsiejamą nuo turimų teisių į verslą ar verslo subjekto turto, numatoma gauti ekonominė nauda.

Greenfield Method – plyno lauko skaičiavimo būdas

Nematerialiojo turto vertės skaičiavimo būdas, kuriuo iš papildomo turto naudojimo pinigų srautų atimamos to turto pirkimo ar sukūrimo išlaidos.

Žr. Contributory Assets, Excess Earnings Method; Multi-Period Excess Earnings Method

H

Highest and Best Use – geriausias turto panaudojimas

Efektyviausias, kiek fiziškai įmanoma, teisiškai leidžiama ir finansiškai galima, vertinamo turto panaudojimas.

I

Impairment – vertės sumažėjimas

Būsimos ekonominės naudos ar turto panaudojimo galimybių praradimas, viršijantis sistemiškai pripažįstamą turto ekonominės naudos ar jo naudojimo potencialo praradimą dėl nusidėvėjimo ar amortizacijos.

Income Approach – pajamų metodas

Vertinimo metodas, kuriuo vertė nustatoma būsimus pinigų srautus išreiškiant esama kapitalo verte.

Initial Yield – pradinis pelningumas

Pradinės pajamos iš investicijų, padalytos iš investicijų įsigijimo kainos ir išreikštos procentais.

Žr. All Risk Yield; Reversionary Yield; Yield; Yield to Maturity

Intangible Assets – nematerialusis turtas

Materialios formos neturintis nepiniginis turtas, kuris turi ekonominių savybių ir savininkui suteikia teisių ir ekonominės naudos.

Internal Rate of Return – vidinė grąžos norma

Diskonto norma, kuriai esant investicijų būsimų pinigų srautų dabartinė vertė yra lygi investicijų objekto įsigijimo sąnaudoms.

International Financial Reporting Standards – Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai

Tarptautinės apskaitos standartų valdybos (TASV) išleisti standartai ir aiškinimai. Juos sudaro:

1) Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai;

2) Tarptautiniai apskaitos standartai;

3) Tarptautinio finansinės atskaitomybės aiškinimo komiteto (TFAAK) arba buvusio Nuolatinio aiškinimų komiteto (NAK) aiškinimai.

Invested Capital – investuotas kapitalas

Verslo subjekto turimo nuosavo ir skolinto kapitalo suma. Skolintas kapitalas gali būti: a) visa palūkaninė skola; b) ilgalaikė palūkaninė skola. (Terminas vartojamas su rūšiniais dėmenimis.)

Žr. Enterprise Value

Investment Method – investicinis skaičiavimo būdas

Pajamų metodo vertės skaičiavimo būdas, kuriuo turto vertė apskaičiuojama kapitalizuojant numatomas pajamas arba turto naudingumą.

Investment Property – investicinis turtas

Turtas, kurį sudaro žemė ir (arba) pastatas (-ai) ar pastato dalis, savininko laikomas siekiant gauti nuomos pajamų ir (ar) padidinti kapitalo vertę, o ne:

a) tiekti prekes ar teikti paslaugas arba administraciniais tikslais;

b) parduoti įprastais verslo tikslais.

Investment Value – investicinė vertė

Turto vertė, aktuali savininkui ar būsimam savininkui, siekiančiam investavimo arba kitų veiklos tikslų.

L

Lease – nuomos sutartis

Sutartis, pagal kurią nuomotojas suteikia nuomininkui teisę sutartą laiką naudotis turtu už nuomos mokestį.

Žr. Lessee; Lessor

Lessee – nuomininkas

Fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę naudotis turtu pagal nuomos sutarties sąlygas.

Žr. Lease, Lessor

Lessor – nuomotojas

Fizinis ar juridinis asmuo, kuris suteikia kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui teisę naudotis turtu pagal nuomos sutarties sąlygas už gaunamą nuomos mokestį.

Žr. Lease; Lessee

Levered Beta – finansinio sverto beta rodiklis

Beta rodiklis, rodantis kapitalo su skoliniais įsipareigojimais struktūrą.

Žr. Beta

Liquidation Value – likvidacinė vertė

Galutinė suma, kuri būtų gauta verslo subjektui nutraukus veiklą ir jo turtą pardavus dalimis. Turėtų būti nurodomi vertės nustatymo pagrindai ir papildomos prielaidos dėl sąlygų.

Žr. IVS Framework

Liquidity – likvidumas

Verslo subjekto galimybė turtą paversti pinigais. Labai likvidus turtas gali būti lengvai paverčiamas, o nelikvidus turtas sunkiai paverčiamas pinigais.

M

Majority Control – daugumos kontrolė

Kontrolė, kurios teisę suteikia turima didžioji kapitalo dalis.

Majority Interest – daugumos dalis

Nuosavybės dalis, suteikianti daugiau kaip 50 proc. verslo subjekto balso teisių.

Market Approach – lyginamasis metodas

Vertinimo metodas, kuriuo vertė nustatoma lyginant turtą su tokiu pačiu ar panašiu žinomos kainos turtu.

Market Participants – rinkos dalyviai

Tam tikro turto sandoriuose dalyvaujantys ar svarstantys galimybę dalyvauti privatūs asmenys, bendrovės ir kiti verslo subjektai.

Market Rent – nuomos rinkos vertė

Apskaičiuota pinigų suma, už kurią galėtų būti išnuomotas turtas jo vertės nustatymo dieną, tam tikromis nuomos sąlygomis sudarius turtą norinčio išnuomoti nuomotojo ir norinčio jį išsinuomoti nuomininko nuomos sutartį po šio turto tinkamo pateikimo rinkai, kai sandorio šalys veikia dalykiškai, apdairiai ir be prievartos.

Market Risk – sistemos rizika (rinkos rizika).

Žr. Business risk, Financial risk, Systematic Risk; Systemic Risk, Unsystemic risk

Market Value – rinkos vertė

Apskaičiuota pinigų suma, už kurią galėtų būti perduotas turtas ar įsipareigojimai jų vertės nustatymo dieną, įprastinėmis rinkos sąlygomis sudarius turtą ar įsipareigojimus norinčio parduoti pardavėjo ir norinčio pirkti pirkėjo sandorį po šio turto ar įsipareigojimų tinkamo pateikimo rinkai, kai abi sandorio šalys veikia dalykiškai, apdairiai ir be prievartos.

Minority Discounts – mažumos nuolaida

Dėl kontrolės trūkumo mažumos daliai taikoma nuolaida.

Minority Interest – mažumos dalis

Nuosavybės dalis, suteikianti mažiau kaip 50 proc. verslo subjekto balso teisių.

Modern Equivalent Asset – modernus panašus turtas

Turtas, kurio funkcijos panašios į vertinamo turto, o naudingumas toks pats, tačiau kuris yra šiuolaikinio dizaino ir yra sukurtas ar pagamintas naudojant modernias medžiagas ir technologijas.

Multi-Period Excess Earning Method – kelių laikotarpių perteklinių pajamų skaičiavimo būdas

Per kelis laikotarpius nematerialiojo turto teikiamos ekonominės naudos skaičiavimo būdas, kuriuo iš nematerialiojo turto naudojimo pinigų srautų atimami pinigų srautai, atitinkantys tikrąją nematerialųjį turtą papildančio materialiojo turto grąžą rinkoje.

Žr. Contributory Assets; Contributory Asset Charges; Excess Earnings Method; Greenfield Method

N

Net Book Value – grynoji balansinė vertė

1) Verslo subjekto grynoji balansinė vertė – viso turto (atėmus sukauptas nusidėvėjimo, vertės sumažėjimo ar amortizacijos sumas) ir visų balanse rodomų įsipareigojimų vertės skirtumas.

2) Turto grynoji balansinė vertė – atėmus nusidėvėjimo ar amortizacijos sumą gauta kapitalizuota turto įsigijimo savikaina, nurodoma verslo subjekto balanse.

Žr. Book Value; Carrying Amount

Net Present Value – grynoji dabartinė vertė

Būsimų įplaukų vertė tam tikrą dieną atėmus visas išmokėtas sumas (įskaitant investicijų objekto įsigijimo sąnaudas), apskaičiuota taikant tinkamą diskonto normą.

Žr. Present Value

Nominal Cash Flows – nominalieji pinigų srautai

Tam tikro laikotarpio pinigų srautai, neperskaičiuojami atsižvelgiant į infliaciją.

Non-Current Assets – ilgalaikis turtas

Turtas, kurį verslo subjektas naudoja ilgą laiką ir numato naudoti prekėms gaminti ar paslaugoms teikti.

Žr. Current Assets

Non-operating Assets – veiklai nenaudojamas turtas

Turtas, kuris nėra būtinas verslo subjekto veiklai, tačiau gali duoti pajamų ar užtikrinti investicijų grąžą.

Normalised Earnings – normalizuotos pajamos

Ekonominė nauda, perskaičiuota atsižvelgiant į nepasikartojančius, ne ekonominius ar kitokius neįprastos veiklos pajamų ir išlaidų straipsnius, siekiant palengvinti pajamų ir išlaidų palyginimą.

O

Obsolescence – turto nuvertėjimas

Vertės sumažėjimą lemiantis jo naudingumo sumažėjimas dėl fizinio nusidėvėjimo, technologijų, paklausos ar aplinkos pokyčių.

Žr. Economic obsolescence, External Obsolescence; Functional Obsolescence; Physical Obsolescence

P

Physical Obsolescence – fizinis turto nuvertėjimas

Turto naudingumo sumažėjimas dėl turto ar jo dalių nusidėvėjimo dėl amžiaus ar įprasto naudojimo.

Plant and Equipment – įranga ir įrenginiai

Materialusis turtas, kuris: a) yra verslo subjekto naudojamas prekėms gaminti ar tiekti arba paslaugoms teikti, nuomoti ar administraciniais tikslais; b) numatomas naudoti tam tikrą laikotarpį.

Plant and machinery – mašinos ir įrenginiai

Žr. Plant and Equipment

Portfolio – portfelis

Vieno verslo subjekto valdomas įvairaus turto ar įsipareigojimų paketas.

Premium Profit Method – papildomo pelno skaičiavimo būdas

Nematerialiojo turto vertės skaičiavimo būdas, kuriuo tokio turto vertė išreiškiama kaip pinigų srautų, gausimų tokį turtą naudojant, ir pinigų srautų, gausimų tokio turto nenaudojant, skirtumas.

Present Value – dabartinė vertė

Būsimos mokamos sumos ar kelių sumų vertė, diskontuota iki esamos arba kito laikotarpio pradžios dienos.

Žr. Net Present Value

Price / Earnings Ratio – akcijos kainos ir pelno santykis

Akcijos kaina, padalyta iš akcijos pelno.

Prospective Financial Information – perspektyvinė finansinė informacija

Numatomi finansiniai duomenys pinigų srautams pagal diskontuotų pinigų srautų skaičiavimo būdą apskaičiuoti.

R

Rate of Return – grąžos norma

Pajamų (nuostolio) dydis ir (arba) faktinis ar numatomas investicijų vertės pokytis, išreikštas procentine investicijų dalimi.

Real Cash Flows – realieji pinigų srautai

Tam tikro laikotarpio pinigų srautai, perskaičiuojami atsižvelgiant į infliaciją.

Real Estate – nekilnojamasis turtas

Žemė ir kiti objektai, kurie yra natūrali žemės dalis (pvz., medžiai, naudingosios išgavos), su žeme susieti objektai (pvz., pastatai ir gerinant aplinką sukurti objektai), stacionarūs pastatų priklausiniai (pvz., mechaniniai ir elektros įrenginiai, naudojami pastatams aprūpinti ir esantys ant žemės ar po žeme).

Real Property – teisės į nekilnojamąjį turtą

Su nekilnojamojo turto nuosavybe susijusios teisės, interesai ir nauda.

Relief from Royalty Method – netaikyto naudojimosi turtu mokesčio skaičiavimo būdas

Nematerialiojo turto vertės skaičiavimo būdas, grindžiamas principu, kad turint nuosavybės teises į nematerialųjį turtą yra sutaupomas naudojimosi turtu mokestis, kuris būtų mokamas, jei tokio turto nuosavybės teisės priklausytų trečiosioms šalims.

Žr. Royalty

Replacement Cost – turto pakeitimo išlaidos

Panašaus naudingumo turto įsigijimo ar sukūrimo išlaidos vertės nustatymo dieną.

Žr. Modern Equivalent Assets

Replication Method – atkuriamasis skaičiavimo būdas

Dažniausiai išlaidų metodu vertinant finansines priemones taikomas vertės skaičiavimo būdas, kuriuo dabartinė finansinės priemonės ar portfelio vertė nustatoma atkuriant ar tiksliai atkartojant hipotetinės arba dirbtinės alternatyvios finansinės priemonės rizikos veiksnius ir pinigų srautus.

Reproduction Cost – turto atkūrimo išlaidos

Tikslios turto kopijos sukūrimo išlaidos vertės nustatymo dieną.

Residual Value – likutinė vertė

1) Numatoma turto vertė pasibaigus jo naudingo tarnavimo laikui.

Žr. Salvage Value

2) TFAS apibrėžtis (16-asis TAS): įvertinta suma, kurią verslo subjektas gautų perleisdamas turtą, atėmus įvertintas perleidimo sąnaudas, jeigu turtas jau būtų to amžiaus ir tos būklės, kokios tikimasi jo naudingo tarnavimo laiko pabaigoje.

TFAS pateiktas apibrėžties taikymas aprašytas 300-ajame TVS. Vertinimas parengti.finansinėms ataskaitoms

Reversionary Value – grįžtamoji vertė

Apskaičiuota investicinio turto vertė pasibaigus laikotarpiui, per kurį to turto nuomos pajamos galėjo būti didesnės arba mažesnės už nuomos rinkos vertę.

Žr. Terminal Value

Reversionary Yield – grįžtamasis pelningumas

Grąža, numatoma gauti iš investicinio turto, kai jo vertė tampa lygi grįžtamajai vertei.

Žr. All Risk Yield, Reversionary Value, Yield

Risk Free Rate – nerizikinga palūkanų norma

Nerizikingų investicijų grąžos norma rinkoje.

Risk Premium – rizikos priedas

Prie nerizikingos palūkanų normos pridedama grąžos norma, rodanti investicijos ir su ja susijusią riziką.

Royalty – naudojimosi turtu mokestis

Mokestis už naudojimąsi turtu, ypač nematerialiuoju turtu ar gamtos ištekliais.

Žr. Relief from Royalty Method

S

Sale and Leaseback – atgalinė nuoma

Vienu metu vykdomi sandoriai, pagal kuriuos pirkėjas tampa turto nuomotoju, o pardavėjas – nuomininku.

Žr. Lessee; Lessor

Salvage Value – antrinio panaudojimo vertė

Turto, kurio naudojimo pagal paskirtį ekonominis amžius baigėsi, vertė. Toks turtas dar gali būti vertingas naudoti kitais tikslais arba gali būti perdirbtas.

Žr. Residual Value

Service Potential – naudingo tarnavimo potencialas

Galimybės toliau naudoti turtą prekėms gaminti ar paslaugoms teikti įgyvendinant verslo subjekto tikslus.

Special Assumption – specialioji prielaida

Prielaida, pagal kurią pripažįstami faktai, besiskiriantys nuo vertės nustatymo dieną esamų faktų, arba kurios tipinis rinkos dalyvis vertės nustatymo dieną nepadarytų.

Special Purchaser – ypatingasis pirkėjas

Tam tikras pirkėjas, kuriam nuosavybės teisė į tam tikrą turtą dėl jo ypatingosios vertės suteiktų pranašumo, kurio negalėtų turėti kiti pirkėjai rinkoje.

Special Value – ypatingoji vertė

Suma, lemiama tam tikrų turto savybių, kurios yra vertingos tik ypatingajam pirkėjui.

Specialised Property – specialusis turtas

Dėl savo specializuoto pobūdžio ar dizaino, konfigūracijos, dydžio, vietos ar kitų ypatybių unikalus turtas, kuriuo rinkoje prekiaujama retai arba niekada neprekiaujama, išskyrus pardavimą verslo subjekto, kuriam toks turtas priklauso.

Žr. Trade Related Property

Summation Method – suminis skaičiavimo būdas

Vertės skaičiavimo būdas, kuriuo viso turto vertė nustatoma sumuojant atskirų turto sudedamųjų dalių vertes.

Žr. Asset Based Approach

Synergistic Value – sąveikos vertė

Papildoma vertė, atsirandanti, kai dėl dviejų ar daugiau turto dalių sąveikos sukuriama didesnė vertė nei turto dalių verčių suma, kai jos naudojamos atskirai.

Systematic Risk – sistemos rizika (rinkos rizika)

Rizika, daranti poveikį visai rinkai, o ne tik atskiriems jos dalyviams ar turtui. Sistemos rizika negali būti skaidoma.

Žr. Business Risk; Financial Risk; Market Risk; Systemic Risk; Unsystematic Risk

Systemic Risk – sisteminė rizika

Visai sistemai kylanti rizika patirti nuostolių dėl vieno atskiro tokios sistemos elemento netinkamo veikimo ar žlugimo.

Žr. Business Risk; Financial Risk, Market Risk; Systematic Risk; Unsystematic Risk

T

Tangible Assets – materialusis turtas

Fizinę išraišką turintis turtas (žemė ir pastatai, įranga ir įrenginiai, įtaisai ir įrankiai ir gaminamas arba gerinamas turtas).

Tax Amortisation Benefit – mokesčių nuolaida dėl amortizacijos

Mokesčių sumažinimas dėl kapitalizuoto turto amortizacijos.

Technical Obsolescence – techninis nuvertėjimas

Žr. Functional Obsolescence

Terminal Value – tęstinė vertė

Turto vertė laikotarpio, per kurį atliekant diskontuotų pinigų srautų analizę yra prognozuojami pinigų srautai, pabaigoje.

Žr. Reversionary Value

Trade Related Property – su prekyba susijęs nekilnojamasis turtas

Nekilnojamasis turtas, sukurtas konkrečios rūšies verslui, kai tokio turto vertė rodo šio verslo subjekto prekybos potencialą.

Žr. Specialised Property

U

Unit of Account – apskaitos vienetas

Vertinamo turto grupavimo, jį sujungiant su kitu turtu arba nuo jo atskiriant, matas.

Units(s) of Comparison – lyginimo vienetas

Bendras lyginimo matas, naudojamas lyginamų objektų skirtumams nagrinėti. Jis gali būti grindžiamas fiziniais rodikliais, pvz., kaina už kvadratinį metrą ar kvadratinę pėdą, arba ekonominiais rodikliais, pvz., turto pardavimo kainos ir grynųjų pajamų iš tokio turto santykiu.

Unsystematic Risk – ne sistemos rizika

Atskirai įmonei, turtui ar turto grupei kylanti rizika. Ne sistemos rizika gali būti skaidoma.

Žr. Business Risk; Financial Risk; Market Risk; Systematic Risk, Systemic Risk

Useful Life – naudingo tarnavimo laikas

TFAS apibrėžtis (16-asis TAS): laikotarpis, kuriuo verslo subjektas tikisi turtą naudoti. Naudingo tarnavimo laikas taip pat gali būti nustatomas pagal gaminių ir produkcijos vienetų, kuriuos tikimasi pagaminti (gauti) naudojant šį turtą, skaičių.

Žr. Economic Life

Utility – turto naudingumas

Turto teikiamos naudos matas.

V

Valuation:

1. vertinimas

Turto ar įsipareigojimo vertės nustatymas;

2. vertė

Suma, kuri rodo išvadą dėl vertės ar apskaičiuotą vertę.

Žr. Appraisal

Valuation Approach – vertinimo metodas

Vienas iš trijų vertės nustatymo principų. Kiekvienas vertinimo metodas apima skirtingus skaičiavimo būdus, kurie gali būti naudojami taikant šio metodo principus, vertinant konkrečios rūšies turtą ar tam tikrus atvejus.

Žr. Cost Approach; Income Approach; Market Approach; Valuation Method

Valuation Date – vertės nustatymo diena

Diena, kurią galioja nustatyta vertinamo turto vertė.

Valuation Inputs – vertinimo duomenys

Duomenys ir kita informacija, naudojami taikant vertės skaičiavimo būdą. Vertinimo duomenys gali būti faktiniai arba apskaičiuotieji.

Valuation Method – vertės skaičiavimo būdas

Skaičiavimo modelis vertei nustatyti. Visi vertės skaičiavimo būdai priklauso kokiam nors vertinimo metodui.

Žr. Valuation Approach

Valuation Methodology – vertinimo metodologija

Vertinimo metodų ir vertės skaičiavimo būdų teorija.

Valuation Report – vertinimo ataskaita

Ataskaita, kurioje numatytiems naudotojams teikiama išvada dėl vertės ir kita svarbi susijusi informacija. Dalykai, kurie turi būti pateikiami vertinimo ataskaitoje, nurodyti 103-iajame TVS „Vertinimo ataskaita“.

Value at Risk – vertės pokyčio rizika

Didžiausio nuostolio tikimybė per nustatytą laikotarpį, grindžiama praeityje buvusių kainų tendencijų ir jų pokyčių statistine analize.

Žr. Business Risk, Financial Risk; Market Risk, Systematic Risk; Systemic Risk, Unsystematic Risk

Value in Use – naudojimo vertė

TFAS apibrėžtis (36-asis TAS): „Būsimų pinigų srautų, kurių tikimasi iš turto ar pinigus kuriančio vieneto, dabartinė vertė“.

W

Wasting Assets – nykstantis turtas

Turtas, kurio laikui bėgant mažėja.

Weighted Average Cost of Capital – svertinis kapitalo kainos vidurkis

Diskonto norma, išreiškiama kaip visų verslo subjekto kapitalą sudarančių finansavimo šaltinių rinkos kainų svertinis vidurkis.

Working Capital – apyvartinis kapitalas

Suma, kuria trumpalaikis turtas viršija trumpalaikius įsipareigojimus.

Žr. Current Assets; Current Liabilities

Y

Yield – pelningumas

Procentais išreiškiama metinė investicijų grąža, skaičiuojama nuo investicijų savikainos, investicijų rinkos vertės ar jų nominaliosios vertės. (Terminas dažnai vartojamas su rūšiniais dėmenimis.)

Žr. All Risk Yield; Initial Yield; Reversionary Yield; Yield to Maturity

Yield to Maturity – pelningumas iki išpirkimo

Metinė iki išpirkimo dienos išlaikytos obligacijos grąžos norma, atsižvelgiant į esamą rinkos kainą, jos nominaliąją vertę, atkarpos palūkanų normą ir iki išpirkimo likusį laiką.

Žr. All Risk Yield; Initial Yield; Reversionary Yield

Atnaujinimo data: 2023-09-30