VERTINIMAS


EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 1. 2013 m. birželio 26 d. Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012


LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

 1. Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas


KITŲ INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

 1. 2000-12-15 nutarimas Nr. 1458 Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo
 2. 2007-07-04 nutarimas Nr. 758 Dėl Sprendimo investuoti valstybės ir savivaldybių turtą priėmimo kriterijų ir sprendimų priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo
 3. 2009-07-15 nutarimas Nr. 832 „Dėl sprendimų dėl valstybinių aukštųjų mokyklų ir valstybinių profesinio mokymo įstaigų nekilnojamojo turto sandorių, kuriais turtas perleidžiamas tretiesiems asmenims ar kuriais užtikrinamos šių valstybinių aukštųjų mokyklų ir valstybinių profesinio mokymo įstaigų prievolės, ir sprendimų dėl valstybinių aukštųjų mokyklų perleidžiamo nekilnojamojo turto pardavimo kainos mažinimo priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo


Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymai

 1. 2015-07-08 įsakymas Nr. 1K-227 „Dėl kitų valstybių narių turto arba verslo vertintojų, siekiančių vertinti turtą arba verslą Lietuvos Respublikoje įsisteigus ar laikinai arba vienkartinai, profesinės kvalifikacijos pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
 2. 2013-02-11 įsakymas Nr. 1K-060 „Dėl teisės aktų, susijusių su turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos suteikimu, patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“:
  • Turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos egzaminų organizavimo taisyklės;
  • Turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos egzamino komisijos darbo reglamentas;
  • Skundų dėl turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos egzamino komisijos sprendimų nagrinėjimo taisyklės;
  • Turto arba verslo vertintojo išsilavinimo, profesinės patirties ir kvalifikacijos kėlimo reikalavimų aprašas;
  • Turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo ir galiojimo taisyklės.
 3. 2012-12-11 įsakymas Nr. 1K-422 „Dėl Turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių veiklos patikrinimo taisyklių patvirtinimo
 4. 2012-07-17 įsakymas Nr. 1K-264 „Dėl Išorės turto arba verslo vertinimo veikla turinčių teisę verstis asmenų sąrašo sudarymo, tvarkymo ir skelbimo taisyklių patvirtinimo
 5. 2012-05-17 įsakymas Nr. 1K-192 „Dėl Turto arba verslo vertintojų garbės teismo nuostatų patvirtinimo
 6. 2012-04-27 įsakymas Nr. 1K-160 „Dėl Turto arba verslo vertintojų profesinės etikos kodekso patvirtinimo
 7. 2012-04-27 įsakymas Nr. 1K-159 „Dėl Turto ir verslo vertinimo metodikos patvirtinimo
 8. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000-04-17/2000-04-14 įsakymas Nr. 120/101 „Dėl Kelių transporto priemonių vertės nustatymo tvarkos ir Kelių transporto priemonių vertinimo instrukcijos patvirtinimo“ (Negalioja nuo 2020-09-22)
 9. 2012-06-28 įsakymas Nr. 1K-244 „Dėl Turto arba verslo vertintojų garbės teismo narių skyrimo ir personalinės sudėties patvirtinimo


Lietuvos banko valdybos nutarimai

 1. 2012-06-14 nutarimas Nr. 03-133 „Dėl Turto arba verslo vertinimo įmonės ir nepriklausomo turto arba verslo vertintojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo


Muitinės departamento direktoriaus įsakymai

 1. 2019-10-31 įsakymas Nr. 1B-989 „Dėl importuojamų naudotų transporto priemonių muitinio įvertinimo taisyklių patvirtinimo


TARPTAUTINIAI DOKUMENTAI


Tarptautiniai vertinimo standartai:

 1. Tarptautinių vertinimo standartų nauja redakcija anglų kalba (įsigalioja nuo 2025-01-31)
 2. Tarptautiniai vertinimo standartai 2022 (įsigalioja nuo 2022-01-31)
 3. Tarptautiniai vertinimo standartai 2020 (neaktualūs nuo 2022-01-31)
 4. Tarptautiniai vertinimo standartai 2020 –  pirminė vertimo versija (neaktualūs nuo 2020-07-01)
 5. Tarptautiniai vertinimo standartai 2017 –  pirminė vertimo versija (neaktualūs nuo 2020-01-31)
 6. Tarptautiniai vertinimo standartai 2013 (neaktualūs nuo 2017-07-01)
 7. Tarptautiniai vertinimo standartai 2011 (neaktualūs nuo 2014-01-01)
 8. TVS 2011 Žodynėlis
 9. IVS 2011 Glossary


Techniniai informaciniai dokumentai:

 1. 1-asis techninis informacinis dokumentas
 2. 2-asis techninis informacinis dokumentas
 3. 3-iasis techninis informacinis dokumentas
 4. 4-asis techninis informacinis dokumentas


Europos vertinimo standartai:

 1. Europos vertinimo standartai 2020 (EVS 2020)
 2. Europos vertinimo standartai 2016  

Europos verslo vertinimo standartai:

 1. Europos verslo vertinimo standartai 2020 (EVVS 2020)

Europos įrangos, mašinų ir įrenginių vertinimo standartai:

 1. Europos įrangos, mašinų ir įrenginių vertinimo standartai 2022

AVNT DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI

 1. 2023-01-09 įsakymas Nr. V1-5 „Dėl Skundų dėl turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos egzamino komisijos sprendimų nagrinėjimo komisijos sudėties pakeitimo
 2. 2022-03-08 įsakymas Nr. V1-19 „Dėl Skundų dėl turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos egzamino komisijos sprendimų nagrinėjimo komisijos patvirtinimo“            
 3. 2022-03-04 įsakymas Nr. V1-18 „Dėl vertintojus vienijančių asociacijų pasiūlytų kandidatų į skundų dėl turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos egzamino komisijos sprendimų nagrinėjimo komisiją atrankos kriterijų“ 
 4. 2021-01-13 įsakymas Nr. V1-4 „Dėl Turto arba verslo vertintojų, vykdančių teismo ekspertų veiklą, kvalifikacijos patikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
 5. 2020-11-30 įsakymą Nr. V1-143 „Dėl kompiuterizuotosios turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių duomenų tvarkymo ir paieškos sistemos naudojimo taisyklių patvirtinimo
 6. 2020-09-22 įsakymas Nr. V1-118 Dėl Koeficientų apgadintoms kelių transporto priemonėms taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo
 7. 2020-01-30 įsakymas Nr. V1-11 „Dėl Turto arba verslo vertintojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo koordinavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
 8. 2019-10-29 įsakymas Nr. V1-212 „Dėl Turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių planinių ir neplaninių veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“
 9. 2019-01-07 įsakymas Nr. V1-4 „Dėl Turto arba verslo vertinimo ataskaitų pateikimo ir skelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo
 10. 2018-05-31 įsakymas Nr. V1-119 „Dėl turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos egzamino komisijos narių siūlymo, kai juos siūlo Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos,  tvarkos aprašo patvirtinimo
 11. 2016-09-05 įsakymas Nr. V1-349 „Dėl Paklausimų dėl turto arba verslo vertinimo ataskaitų atitikties Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo

Dėl planinių patikrinimų

 1. 2021-02-10 įsakymas Nr. V1-20 „Dėl audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2020-12-15 įsakymo Nr. V1-150 „Dėl 2021 metų turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių planinių veiklos patikrinimų plano patvirtinimo pakeitimo
 2. 2018-04-13 įsakymas Nr. V1-79Dėl 2018 metų turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių veiklos pirminio patikrinimo plano patvirtinimo
 3. 2017-06-06 įsakymas Nr. V1-151 „Dėl Planinio turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių veiklos patikrinimo kontrolinių klausimynų patvirtinimo
 4. 2016-01-29 įsakymas Nr. V1-25 „Dėl Turto arba verslo vertintojų garbės teismo narių skyrimo, kai juos skiria Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, tvarkos patvirtinimo
 5. 2017-03-06 įsakymas Nr. V1-43 "Dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. V1-517 „Dėl 2017 metų turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių veiklos pirminio patikrinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo“
 6. 2016-12-28 įsakymas Nr. V1-517 „Dėl 2017 metų turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių veiklos pirminio patikrinimo plano patvirtinimo“ 
 7. 2016-04-25 įsakymas Nr. V1-37 „Dėl UAB „TRANSPORTO STUDIJOS“ pirminio planinio veiklos patikrinimo pabaigos
 8. 2016-04-18 įsakymas Nr. V1-142 „Dėl Turto vertinimo priežiūros tarnybos direktoriaus 2015-12-14 įsakymo Nr. B1-253 „Dėl 2016 metų turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių veiklos pirminio patikrinimo plano patvirtinimo“ ir 2015-12-14 įsakymo Nr. B1-254 „Dėl 2016 metų turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių veiklos pirminio patikrinimo plano vykdymo“ pakeitimo
 9. 2016-04-13 įsakymas Nr. V1-136 „Dėl Turto vertinimo priežiūros tarnybos direktoriaus 2015-12-14 įsakymo Nr. B1-253 „Dėl 2016 metų turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių veiklos pirminio patikrinimo plano patvirtinimo“ ir 2015-12-14 įsakymo Nr. B1-254 „Dėl 2016 metų turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių veiklos pirminio patikrinimo plano vykdymo“ pakeitimo
 10. 2016-02-10 įsakymas Nr. V1-37 „Dėl Turto vertinimo priežiūros tarnybos direktoriaus 2015 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. B1-253 "Dėl 2016 metų turto arba verslo vertinimo įmonių veiklos pirminio patikrinimo plano patvirtinimo" ir 2015 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 254 "Dėl 2016 metų turto arba verslo vertinimo įmonių veiklos pirminio patikrinimo plano patvirtinimo vykdymo" pakeitimo
 11. 2015-12-14 įsakymas Nr. B1-253 „Dėl 2016 metų turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių veiklos pirminio patikrinimo plano patvirtinimo
 12. 2018-02-27 įsakymas Nr. V1-36 „Dėl audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d.  įsakymo Nr. V1-317 „Dėl 2018 metų turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių veiklos paskesnio patikrinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo
 13. 2017-12-29 įsakymas Nr. V1-317 „Dėl 2018 metų turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių veiklos paskesnio patikrinimo plano patvirtinimo
 14. 2016-12-28 įsakymas Nr. V1-519 „Dėl 2017 metų turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių veiklos paskesnio patikrinimo plano patvirtinimo“ 
 15. 2016-05-19 įsakymas Nr. V1-203 „Dėl Turto vertinimo priežiūros tarnybos direktoriaus 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. B1-251 "Dėl 2016 metų turto arba verslo vertinimo įmonių veiklos paskesnio patikrinimo plano patvirtinimo" ir 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. 252 "Dėl 2016 metų turto arba verslo vertinimo įmonių veiklos paskesnio patikrinimo plano patvirtinimo vykdymo" pakeitimo
 16. 2016-05-17 įsakymas Nr. V1-184 "Dėl Turto vertinimo priežiūros tarnybos direktoriaus 2015-12-10 įsakymo Nr. B1-251 „Dėl 2016 metų turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių veiklos paskesnio patikrinimo plano patvirtinimo“ ir 2015-12-10 įsakymo Nr. B1-252 „Dėl 2016 metų turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių veiklos paskesnio patikrinimo plano vykdymo“ pakeitimo"
 17. 2016-04-13 įsakymas Nr. V1-138 „Dėl Turto vertinimo priežiūros tarnybos direktoriaus 2015-12-10 įsakymo Nr. B1-251 „Dėl 2016 metų turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių veiklos paskesnio patikrinimo plano patvirtinimo“ ir 2015-12-10 įsakymo Nr. B1-252 „Dėl 2016 metų turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių veiklos paskesnio patikrinimo plano vykdymo“ pakeitimo
 18. 2016-03-24 įsakymas Nr. V1-101 „Dėl UAB „Matavimų centras“ paskesnio planinio veiklos patikrinimo pabaigos
 19. 2016-03-07 įsakymas Nr. V1-74 „Dėl Lietuvos ir Vokietijos UAB „Tuvlita“ paskesnio planinio veiklos patikrinimo pabaigos
 20. 2016-03-03 įsakymas Nr. V1-70 „Dėl Osauhing Kinnisvaraekspert Tallinn filialp „BPE Lithuania“ paskesnio planinio veiklos patikrinimo pabaigos
 21. 2016-02-15 įsakymas Nr. V1-48 „Dėl Turto vertinimo priežiūros tarnybos direktoriaus 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. B1-251 "Dėl 2016 metų turto arba verslo vertinimo įmonių veiklos paskesnio patikrinimo plano patvirtinimo" ir 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. 252 "Dėl 2016 metų turto arba verslo vertinimo įmonių veiklos paskesnio patikrinimo plano patvirtinimo vykdymo" pakeitimo
 22.  2015-12-10 Tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. B1-251 „Dėl 2016 metų turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių veiklos paskesnio patikrinimo plano patvirtinimo

 

Dėl kvalifikacijos pažymėjimų ir Išorės sąrašo

2019-01-07 įsakymas Nr. V1-4 „Dėl Turto arba verslo vertinimo ataskaitų pateikimo ir skelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Atnaujinimo data: 2024-05-27