>

Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai

Pagal Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymą finansines ataskaitas pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus rengia finansų maklerio įmonės, reguliuojamos rinkos operatorius, Centrinis vertybinių popierių depozitoriumas, draudimo įmonės, perdraudimo įmonės, valdymo įmonės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, Lietuvos Respublikos alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymą ir Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymą, kredito įstaigos, išskyrus kredito unijas, valstybės valdomos įmonės, kurios pagal Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymą priskiriamos viešojo intereso įmonėms.

Finansines ataskaitas pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus gali pasirinkti rengti ir kiti pelno siekiantys ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, taip pat investiciniai fondai, profesinių pensijų fondai, veikiantys pagal Lietuvos Respublikos profesinių pensijų kaupimo įstatymą, neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, kai savo nuožiūra nusprendžia parengti finansines ataskaitas arba kai Lietuvos Respublikos įmonių atskaitomybės įstatymas įpareigoja jas parengti.

Subjektai, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, privalantys parengti konsoliduotąsias finansines ataskaitas, apskaitą tvarko taip, kad užtikrintų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų sudarymą pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS) leidžia ir platina Tarptautinė apskaitos standartų valdyba (TASV). Daugiau informacijos apie šią veiklą galima rasti www.ifrs.org.

Atnaujinimo data: 2023-09-30